Aktualny stan prac nad wdrożeniem nowego Prawa zamówień publicznych

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do wcześniejszych komunikatów, w których informowaliśmy Państwa o prowadzonych przez Urząd projektach związanych z wejściem w życie nowego Pzp, w tym dotyczących elektronizacji zamówień (t.j. budowa Platformy e-Zamówień, utrzymanie miniPortalu, budowa mniPortalu Bis), chcielibyśmy poinformować Państwa o stanie prac nad wdrożeniem nowej ustawy Pzp i poziomie zaawansowania realizacji działań będących w ścisłym związku z nowym Pzp.

  • Trwają prace nad nowelizacją nowego Pzp, której celem jest przede wszystkim doprecyzowanie kwestii dotyczących trybu podstawowego, kontroli oraz środków ochrony prawnej. Projektowane zmiany wynikają zarówno z dokonanej analizy nowego Pzp, jak i uwzględnienia stanowisk interesariuszy systemu zamówień publicznych wyrażanych w czasie spotkań, konferencji, czy warsztatów, a także są wynikiem zapytań o interpretację przepisów nowego Pzp. Należy podkreślić, że proponowane zmiany ułatwią stosowanie nowego Pzp, jednak nie ingerują w fundamentalne mechanizmy, procedury oraz instytucje ustawowe. Projekt jest już po konsultacjach publicznych i międzyresortowych uzyskał też pozytywną opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Aktualnie projekt jest procedowany przez Komitet do spraw Europejskich.
  • Trwają prace nad rozporządzeniami do nowej ustawy. Szczegółowy stan prac nad poszczególnymi rozporządzeniami znaleźć można w tym dokumencie.
  • W wysokim stopniu zaawansowane są prace nad Komentarzem do nowego Pzp. Publikacja jest wynikiem pracy specjalistów-pracowników Urzędu i prezentuje regulacje Pzp systemowo, w szczególności omawia rozwiązania wprowadzone nowym Pzp na tle dotychczas funkcjonujących w systemie zamówień publicznych. Podstawowym celem tego dokumentu jest dostarczenie uczestnikom rynku zgromadzonych w jednym miejscu kompleksowych wyjaśnień i wskazówek w zakresie mogących się pojawić u nich wątpliwości związanych ze stosowaniem nowych przepisów w szczególności w początkowym okresie ich stosowania. Prace nad publikacją liczącą obecnie 1889 stron maszynopisu trwają od 2019 r., i osiągnęły etap drugiej iteracji. Termin wydania Komentarza uzależniony jest od procesu legislacyjnego nowelizacji nowego Pzp, ale zakładamy że będzie to grudzień br. Dokument będzie również dostępny na naszej stronie internetowej.
  • Urząd podejmuje szereg działań związanych z bezpośrednim przygotowaniem osób funkcjonujących w systemie zamówień publicznych do wdrożenia nowego Pzp. Związane jest to z podpisaniem w lipcu br. umowy na realizację projektu „Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych” współfinansowanego ze środków UE, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER). Kwota dofinansowania to 3 865 035,00 zł. Po otrzymaniu w sierpniu br. od Instytucji Pośredniczącej zgody na prowadzenie szkoleń, konferencji, seminariów w formie online, Urząd  rozpoczął działania zmierzające do wyłonienia wykonawcy, który umożliwi przeprowadzenie planowanych wydarzeń online. Zaplanowane zostały konferencje poświęcone różnym grupom zagadnień z nowego Pzp (m.in. procedura podstawowa, konkurs, analiza potrzeb i wymagań, etc.). Wystąpienia (cała konferencja również) zostaną nagrane i udostępnione w późniejszym czasie w formie 45-60 minutowych bloków, tak aby każdy zainteresowany mógł do nich sięgnąć. Jednocześnie w ramach projektu w listopadzie i grudniu odbędą się  pierwsze seminaria i szkolenia, dostępne w formule online. Niebawem na stronie internetowej UZP opublikowany zostanie harmonogram szkoleń. Zachęcamy do wzięcia bezpośredniego udziału w tych wydarzeniach lub odtworzenia ich w terminach późniejszych.
  • W ramach programu PO WER przygotowywane są materiały (w tym wzorce dokumentów) do funkcjonującego na stronie UZP Repozytorium Wiedzy, dotyczące istotnych kwestii nowego Prawa zamówień publicznych. Pierwszych 12 publikacji (w tym dotyczących m.in. procedury podstawowej, konkursu, zmian w procedurze powyżej progu unijnego czy polubownego rozwiązywania sporów) zostanie udostępnionych  jeszcze w tym roku.
  • Trwają prace nad organizacją specjalnego seminarium poświęconego zagadnieniom związanym z kontrolą zamówień publicznych. Zaproszenie do współpracy merytorycznej dla organów kontroli znajduje się tutaj.
  • Na stronie internetowej UZP w zakładce poświęconej regulacjom nowej ustawy, w ramach cyklu „Nowe Pzp w pytaniach i odpowiedziach” publikowane są odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące nowego Pzp. Warto zwrócić szczególną uwagę na odpowiedzi na 7 pytań dotyczących relacji między nowym Pzp, a Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Kolejne pytania publikowane będą w odstępach tygodniowych (środa/czwartek). Obecnie, pracownicy Urzędu pracują nad odpowiedziami na ok. 200 pytań.
Przejdź do góry strony