Orzecznictwo Sądów Administracyjnych z lat 2011-2012

Wyrok Wojewódzkiego    Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 lipca 2012 r. (sygn. akt   V  SA/Wa 962/12) w przedmiocie oddalenia skargi na decyzję Prezesa UZP    nakładającą na zamwiającego karę pieniężną z uwagi na nieuzasadnione zastosowanie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp


Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszaiwe z dnia 12 lipca 2012 r. (sygn.  akt V SA/Wa 1435/12) w przedmiocie  ostatecznego rozpatrzenia zastrzeżeń zamawiającego do wyniku kontroli  zamówienia publicznego


Wyrok Wojewódzkiego   Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 r. (sygn. akt  V  SA/Wa 804/12) w przedmiocie oddalenia skargi na decyzję Prezesa UZP   nakładającą na zamwiającego karę pieniężną z uwagi na udzielenie  zamówienia publicznego bez stosowania ustawy Pzp


Wyrok Wojewódzkiego   Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2012 r. (sygn. akt  V  SA/Wa 803/12) w przedmiocie oddalenia skargi na decyzję Prezesa UZP   nakładającą na zamwiającego karę pieniężną z uwagi na udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania ustawy Pzp


Wyrok Wojewódzkiego  Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2012 r. (sygn. akt V  SA/Wa 324/12) w przedmiocie oddalenia skargi na decyzję Prezesa UZP  nakładającą na zamwiającego karę pieniężną z uwagi na nieuzasadnione  zastosowanie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a oraz art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp


Wyrok Wojewódzkiego   Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2012 r. (sygn. akt  V  SA/Wa 102/12) w przedmiocie oddalenia skargi na decyzję Prezesa UZP   nakładającą na zamawiającego sektorowego (art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp) udzielającego zamówienia spełniającego przesłanki z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, karę pieniężną z uwagi na nieuzasadnione   zastosowanie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1  lit b ustawy Pzp


Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 marzec 2012 r. (sygn. akt V SA/Wa 2561/11) w przedmiocie oddalenia skargi na decyzję Prezesa UZP nakładającą na zamwiającego karę pieniężną z uwagi na nieuzasadnione zastosowanie zamówienia z wolnej ręki


Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 stycznia 2012 r. (sygn. akt II GSK 1411/10) w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu udzielenia zamówienia publicznego z naruszeniem prawa


Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 grudnia 2011 r. (sygn. akt V SA/Wa 1742/11) w przedmiocie ostatecznego rozpatrzenia zastrzeżeń zamawiającego do wyniku kontroli zamówienia publicznego


Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 października 2011 r. (sygn. akt II GSK 1932/11) w przedmiocie nieuwzględnienia zastrzeżeń do wyniku kontroli zamówienia publicznego


Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 października 2011 r. (sygn. akt II GSK 1189/11) w przedmiocie opinii w sprawie zastrzeżeń zamawiającego do wyniku kontroli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego


Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 września 2011 r. (sygn. akt II GSK 1842/11) w sprawie zwrotu odwołania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego


Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 czerwca 2011 r. (sygn. akt V SA/Wa 171/11) - wynik kontroli uprzedniej przeprowadzonej przez Prezesa UZP nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego

Pliki

Przejdź do góry strony