Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach

Jak wynika z § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania (Dz.U. poz. 2463), jeżeli w roku sprawozdawczym udzielono zamówień (zawarto umowy) zarówno w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 i z 2020 r. poz. 1086) jak i w wyniku postępowań przeprowadzonych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. ‒ Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269) zamawiający przekazuje dwa sprawozdania.

W odniesieniu do zamówień udzielonych na podstawie przepisów ustawy Pzp z 2004 r. należy sporządzić sprawozdanie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz.U. poz. 2038), natomiast w odniesieniu do zamówień udzielonych na podstawie przepisów ustawy Pzp z 2019 r. należy sporządzić sprawozdanie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania.

Jeżeli zamawiający udzielał zamówień wyłącznie na podstawie ustawy Pzp z 2004 r. albo wyłącznie na podstawie ustawy Pzp z 2019 r., składa tylko jedno sprawozdanie według zasad obowiązujących dla danego stanu prawnego, zgodnie z którym udzielił zamówień.

W zależności od stanu prawnego, zgodnie z którym były udzielane zamówienia, sprawozdania o zamówieniach udzielonych:

  • na podstawie ustawy Pzp z 2004 r. – przekazuje się drogą elektroniczną za pomocą formularza umieszczonego na stronie: http://sr.uzp.gov.pl/
  • na podstawie ustawy Pzp z 2019 r. – przekazuje się przy użyciu formularza umieszczonego i udostępnionego na stronie: https://ezamowienia.gov.pl/

Poniżej strony tematycznie poświęcone zasadom przekazywania poszczególnych sprawozdań.

Przejdź do góry strony