Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach na podstawie ustawy Pzp z 2004 r.

Sprawozdanie* przekazuje się jedynie drogą elektroniczną (inne formy nie są akceptowane) za pomocą formularza umieszczonego na stronach portalu internetowego UZP.

http://sr.uzp.gov.pl

Sprawozdanie przekazuje się do dnia 1 marca roku następującego po roku sprawozdawczym.

Aby przekazać roczne sprawozdanie należy:

  • posiadać login i hasło do zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Instytucje (m.in. szkoły oraz przedszkola), które zostały w ostatnim czasie przekształcone i otrzymały nowy NIP/REGON muszą wystąpić do UZP o nadanie nowego loginu/hasła do zamieszczania ogłoszeń w BZP.

Użytkownicy nieposiadający tych danych powinni wystąpić o ich przyznanie. W tym celu skan wypełnionego oraz podpisanego wniosku (link do wniosku) należy przesłać na adres: biuletynzp@uzp.gov.pl

Wszystkie dotychczas przyznane loginy i hasła BZP zachowują swoją ważność.

Aby wypełnić formularz rocznego sprawozdania należy:

  • zalogować się do systemu wykorzystując login-BZP oraz hasło-BZP,
  • wybrać opcję dotyczącą rocznego sprawozdania (w górnej części strony, zakładka Sprawozdania),

SR zalogowany

  • wypełnić formularz sprawozdania zaznaczając właściwe opcje i wypełniając odpowiednie pola,
  • przejść do ostatniej strony formularza i wybrać opcję „Przesłanie".

Potwierdzeniem, że sprawozdanie wpłynęło do UZP w wersji elektronicznej jest pojawienie się na stronie systemu oraz w formularzu sprawozdania numeru referencyjnego i daty, wygenerowanych przez system UZP.

Zamawiający może w każdej chwili przerwać wpisywanie danych do sprawozdania (takie sprawozdanie przechowywane jest przez 30 dni w zakładce „Przerwana sesja”). Aby kontynuować wprowadzanie danych do sprawozdania, należy (po zalogowaniu się do systemu) wybrać opcję „Przerwana sesja”.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt:

sprawy merytoryczne (informacja prawna):      tel. (22) 458 77 22        (dni powszednie godz. 9:00 – 14:00)

problemy techniczne: sprawozdania@uzp.gov.pl

tel. (22) 458 77 73,  458 77 85, 458 77 57

problemy z logowaniem oraz zmiana danych zamawiającego: biuletynzp@uzp.gov.pl

tel. (22) 458 77 06  (zmiany dokonywane są niezwłocznie)

*Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz.U. poz. 2038).


Przydatne dokumenty:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz.U. poz. 2038)

Zasady sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych.        PYTANIA i ODPOWIEDZI.

Komunikat w sprawie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z wejściem w życie przepisów centralizujących rozliczenia podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego

Przejdź do góry strony