Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach na podstawie ustawy Pzp z 2019 r.

Sprawozdanie* przekazuje się jedynie drogą elektroniczną (inne formy nie są akceptowane) przy użyciu formularza umieszczonego i udostępnionego na stronach portalu internetowego UZP (Portal e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/

Sprawozdanie przekazuje się do dnia 1 marca roku następującego po roku sprawozdawczym.

Aby przekazać roczne sprawozdanie należy posiadać na Platformie e-Zamówienia konto Zamawiającego. Informacje na temat zasad rejestracji i zakładania kont na Platformie znajdują się pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/.

Na Platformie nie ma możliwości wykorzystania loginu i hasła do „starego” BZP.

Aby wypełnić formularz rocznego sprawozdania należy:

  • zalogować się na Platformie e-Zamówienia
  • wybrać kafelek „Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach”
  • wybrać opcje dot. rocznego sprawozdania
  • wypełnić odpowiednie sekcje i pola formularza zaznaczając właściwe opcje.

Aby przekazać sprawozdanie do Prezesa UZP należy kliknąć przycisk „Przekaż” wybierając odpowiednie sprawozdanie z listy.

Po poprawnym przekazaniu sprawozdania System przesyła potwierdzenie przekazania oraz zmienia status sprawozdania na „Przekazane aktualne”. Sprawozdanie przekazane opatrywane jest przez System numerem oraz datą przekazania.

Zamawiający może przerwać wpisywanie danych do sprawozdania. Sprawozdanie takie jest przechowywane na liście sprawozdań (status „Robocze”) i w każdej chwili można kontynuować wprowadzanie danych wybierając opcję „Edycja”. Nie ma ograniczenia czasowego przechowywania wersji roboczych sprawozdań.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt:

  • sprawy merytoryczne (informacja prawna): tel. (22) 458 77 22 (dni powszednie, godz. 9:00 – 14:00)
  • problemy techniczne dotyczące wpisywania danych: sprawozdania@uzp.gov.pl; tel. (22) 458 77 73, 458 77 85, 458 77 57
  • problemy z logowaniem i pracą na Portalu e-Zamówienia: Centrum pomocy https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/; tel. (22) 458 77 99 (dni powszednie, godz. 8:00 – 16:00)

* Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania (Dz.U. poz. 2463).


Przydatne dokumenty:

Zasady sporządzania i przekazywania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania (Dz.U. poz. 2463)

Instrukcja jak wysłać informacje o złożonych ofertach i wnioskach oraz jak przygotować i wysłać sprawozdanie roczne o udzielonych zamówieniach do Prezesa UZP

Zasady sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych.        PYTANIA i ODPOWIEDZI.

Przejdź do góry strony