Skład Rady Zamówień Publicznych

 1. Marek KowalczykPrzewodniczący Rady Zamówień Publicznych, ekspert w zakresie zamówień publicznych, rynku pracy oraz zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

  Od 2010 roku Marek Kowalski wchodził w skład Komisji Trójstronnej, a następnie Rady Dialogu Społecznego – instytucji powołanej przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w celu osiągania kompromisu między pracodawcami, związkami zawodowymi a stroną rządową na etapie stanowienia prawa.

  Od listopada 2010 roku przewodniczył także Podzespołowi do spraw outsourcingu w obiektach służby zdrowia. Również od 2010 roku uczestniczy w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich RP związanych z sektorem zamówień publicznymi, rynkiem pracy oraz zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

  W 2012 roku powołany przez Ministra Pracy do Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych. W kwietniu 2013 roku Marek Kowalski został powołany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej RP do składu plenarnego Komisji Trójstronnej.

  Współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Czystości, w którym od 2002 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu. Od 2008 po przekształceniu PSC w Izbę Gospodarczą pełni w niej również funkcję Prezesa Zarządu.

  W latach 2005 – 2007 zajmował  stanowisko Wiceprezesa Zarządu Europejskiej Federacji Czystości. Od 2009 roku członek Zarządu Europejskiego ISSA World.

  W roku 2012 współautor „Księgi standardów w zamówieniach publicznych” opracowanej dla Polskich Kolei Państwowych

  Utytułowany honorowym członkostwem International Supply Sanitary Asociation, a także przyznawaną przez ISSA World prestiżową nagrodę – Jack Ramaley Industry Distinguished Service Award.

 2. Agnieszka Olszewska

  Od 1998 roku specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach stosowania przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych, doskonale zorientowana w specyfice pracy zamawiających klasycznych i sektorowych, menedżer z wieloletnim doświadczeniem odpowiedzialny za obszar zakupów. Kierowała projektami transformacji organizacji zakupowych w celu zapewnienia zwiększenia efektywności procesu zakupowego przy wykorzystaniu najlepszych praktyk rynkowych.

  Wiedzę o systemie zamówień publicznych zdobywała pracując w Urzędzie Gminy Pomiechówek (1998-2000), w Urzędzie Zamówień Publicznych (2000-2002), w Urzędzie m.st. Warszawy Dzielnica Mokotów (2002-2005), w Banku Gospodarstwa Krajowego (2005-2006). W kolejnych latach była odpowiedzialna za obszar zakupów w Stołecznym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A. (2009-2012), Dalkii Warszawa S.A. (2012-2014) oraz w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie S.A.(2014-2017), gdzie stworzyła i wdrożyła model organizacji zakupowej Grupy Kapitałowej PGNiG oparty na centralnym zarządzaniu kategoriami zakupowymi w celu zwiększenia efektywności zakupów z jednoczesnym uzyskaniem znacznych oszczędności rdr.

  Była Członkiem Zarządu PGNiG Serwis sp. z o.o., spółki będącej Centrum Usług Wspólnych dla GK PGNiG, gdzie nadzorowała obszary m.in. związane z organizacją Spółki, architekturę procesów biznesowych oraz koordynację realizowanych w Spółce projektów, obszar wszystkich zakupów realizowanych przez Spółkę, również tych realizowanych na rzecz klientów Spółki, zarządzanie i administrowanie obiektami, inwestorstwo zastępcze, a także całokształt przedsięwzięć związanych z zastosowaniem informatyki w Spółce, w zakresie realizacji i dostarczania usług informatycznych, zarządzania majątkiem informatycznym, nawiązywania współpracy i budowania relacji z klientami.

  Obecnie Dyrektor Pionu Zakupów w spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

  Członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

  Autorka wielu publikacji dotyczących udzielania zamówień publicznych.

  Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, podczas których przedstawia od strony praktycznej zagadnienia dotyczące zamówień publicznych oraz zarządzania funkcją zakupową.

  Wielokrotnie była uczestnikiem prac komisji sejmowych nad projektem nowelizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

 3. Przemysław Drapała

 4. Przemysław Grosfeld

 5. Mariusz Haładyj6 lutego 2019 r. powołany na stanowisko Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

  W 2002 r. rozpoczął pracę w Kancelarii Adwokackiej w Lublinie. Od 2003 r. był zatrudniony w Najwyższej Izbie Kontroli. W roku 2006 odbył staż w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli w Wydziale ds. Kontaktów Gospodarczych. Od 2006 r. pracował w Ministerstwie Finansów w Departamencie Kontroli Skarbowej w Wydziale Kontroli Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa na stanowiskach najpierw głównego specjalisty, a od 2007 r. na stanowisku naczelnika wydziału. Od 2008 r. był zatrudniony w Ministerstwie Gospodarki w Sekretariacie Ministra na stanowisku najpierw naczelnika wydziału ds. eksperckich i koordynującego pion obsługi dokumentacji, a od 2009 r. na stanowisku zastępcy dyrektora nadzorującego pracę wydziałów prawa gospodarczego i finansowego oraz samodzielne stanowiska ds. eksperckich. Od lutego 2012 r. do grudnia 2015 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki. Od grudnia 2015 r. do stycznia 2018 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. Od stycznia 2018 r. do lutego 2019 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

  Od września 2017 r. zastępca przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Od sierpnia 2018 r. do lutego 2019 r. członek Komisji Nadzoru Finansowego.

  Ukończył magisterskie studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz podyplomowe „Prawo spółek” na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył także aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz aplikację kontrolerską w Najwyższej Izbie Kontroli. Jest radcą prawnym.

  Zna język angielski i rosyjski.

 6. Balbina Kacprzykmgr inż. budownictwa, wykładowca na kursach kosztorysowania oraz zamówień publicznych na roboty budowlane, autorka licznych ekspertyz i opinii oraz publikacji związanych z kosztorysowaniem i zamawianiem robót budowlanych, Rzeczoznawca Kosztorysowy Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych w latach 2013-2019, obecnie Przewodnicząca Koleżeńskiego Sądu Honorowego SKB,  członek Komitetu Ekonomiki PZiTB. Od 1996 roku – prowadzi biuro kosztorysowe Amplus, od 2006 roku jest dyrektorem Ośrodka Kosztorysowania Robót Budowlanych WACETOB Sp. z o.o.

 7. Dariusz Koba

 8. Paweł Nowicki Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

  Radca prawny, kieruje Praktyką Zamówień Publicznych oraz Praktyką Prawa Europejskiego, Pomocy Publicznej i Funduszy Unijnych w Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski & Partners. Specjalizuje się w tematyce prawa gospodarczego i polityk gospodarczych Unii Europejskie, w szczególności w prawie zamówień publicznych i PPP. Ekspert Komisji Europejskiej z dziedziny prawa zamówień publicznych – członek działającej przy Komisji Europejskiej grupy ekspertów zainteresowanych stron ds. zamówień publicznych na kadencję 2012-2015. Od 2020 r. ekspert Banku Światowego w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych. Mediator Stały oraz Koncyliator Stały Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP.

  Członek Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych (The Public Procurement Law Association) oraz Komisji ds. Wspierania Partnerstwa Publiczno-Prywatnego działającej przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Członek kolegium redakcyjnego European Procurement & Public Private Partnership Law Review. Autor ponad 80 publikacji na temat prawa zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi, PPP, funduszy unijnych oraz nowoczesnych technologii. Ceniony trener i wykładowca, prelegent na licznych szkoleniach i konferencjach z zakresu prawa zamówień publicznych zarówno w Polsce, jak i za granicą ( m.in. w Rzymie, Mediolanie, Cardiff i Budapeszcie).

 9. Jerzy PierógAdwokat, założyciel Kancelarii Prawnej PIERÓG & Partnerzy, specjalizującej się od ponad 20 lat w obsłudze zamówień publicznych.

  W latach 1995-97 był w UZP dyrektorem wydziału organizującego pracę zespołów arbitrów. Przez 10 lat był też arbitrem z listy Prezesa UZP, wielokrotnie przewodnicząc składom orzekającym. Uczestniczył w pracach organów rządowych i sejmowych jako ekspert przy wielu nowelizacjach dotyczących zamówień publicznych, w tym jako główny ekspert sejmowej podkomisji pracującej w latach 2003-2004 nad nowym Prawem zamówień publicznych.

  Prelegent na wielu konferencjach i szkoleniach, wieloletni wykładowca zamówień publicznych na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej i Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz zajęciach dla aplikantów radcowskich. Autor mającego już 15 edycji Komentarza do ustaw dot. zamówień publicznych, wydawanego od 1996 roku przez Wydawnictwo C.H. Beck, a także wielu innych pozycji książkowych, referatów i artykułów publicystycznych.

  Od 1997 r. doradca i pełnomocnik w najpoważniejszych postępowaniach przetargowych w Polsce, poczynając od budowy Trasy Świętokrzyskiej i Trasy Siekierkowskiej w Warszawie, poprzez budowę bloków energetycznych m. in. w Elektrowni Opole i Elektrociepłowni Żerań, a ostatnio przy udzielaniu zamówienia na KSI ZUS.

 10. Michał RogalskiMichał Rogalski jest związany z zamówieniami publicznymi od chwili uchwalenia w roku 1994 ustawy o zamówieniach publicznych. Jest ekspertem, wykładowcą i autorem licznych szkoleń i wykładów dotyczących prawa zamówień publicznych, a także trenerem w kolejnych edycjach "Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych" prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego. Przez wiele lat pełnił funkcję eksperta ds. Zamówień Publicznych w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Jest współautorem Podręcznika "Nowe podejście do zamówień publicznych" wydanego przez Centrum Obsługi Zamówień Publicznych sp. z o.o. oraz wielu artykułów dotyczących zamówień publicznych, w tym dotyczących ich informatyzacji, publikowanych przez wydawnictwo C.H. Beck oraz w miesięczniku Zamówienia Publiczne Doradca.

  Uczestniczył w wielu dużych projektach doradczych związanych z udzielaniem zamówień w branży IT, a także zamówień, których przedmiotem są wysoce zaawansowane urządzenia techniczne. Przez wiele lat wspomagał zamawiających w sporządzaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym opisów przedmiotów zamówień. Doradzał w zakresie stosowania środków ochrony prawnej.

  Na zlecenie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie przeprowadził ponad sto kontroli zamówień, z branży IT współfinansowanych ze środków europejskich. Był organizatorem i prelegentem wielu konferencji poświęconych najtrudniejszym problemom związanym z udzielaniem zamówień publicznych, w tym konferencji objętych patronatem Urzędu Zamówień Publicznych. Organizował konferencję dotyczącą zapobieganiu korupcji w zamówieniach publicznych. Od przeszło 10 lat bierze udział w pracach niemal wszystkich komisji sejmowych związanych z wprowadzaniem zmian w prawie zamówień publicznych. W 2014 r. uczestniczył w pracach zespołu powołanego przez UZP, opracowującego wzory dobrych praktyk w zamówieniach IT.

  Za zasługi w działalności społecznej oraz popularyzowaniu nowoczesnych technologii informatycznych został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Brązowym Krzyżem Zasługi.

 11. Katarzyna Skwierczynska Menedżer z ponad piętnastoletnim doświadczeniem w obszarze optymalizacji procesów, ich analizy, zarządzania przedsiębiorstwem i reorganizacji procesów oraz poprawy efektywności realizowanych zamówień. Niejednokrotnie reprezentowała Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą.

  Odpowiadała za realizację postępowania restrukturyzacyjnego, które zostały rozliczone i zatwierdzone przez Komisję Europejską.

  Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując zarówno z kancelariami adwokackimi, jak i radcowskimi, prowadząc własną kancelarię prawną, jak również w spółkach z zaangażowaniem kapitałowym skarbu państwa w branży transportowej.

  Posiada doświadczenie z pracy w zespołach eksperckich zajmujących się analizą oraz zmianami prawnymi w zakresie zamówień publicznych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz m.in. studiów z zakresu zamówień publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów ukończyła program Executive MBA, uzyskując tytuł Master of business administration. Ukończyła studia podyplomowe z mediacji sądowych i pozasądowych w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie, uzyskując uprawnienia mediatora.

  Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w budowaniu i centralizacji obszaru zakupów, optymalizacji procesów zakupowych, a także przygotowywaniu strategii zarządzania kategoriami oraz tworzeniem strategii zakupowych dla poszczególnych kategorii asortymentowych, także w spółkach z zaangażowaniem kapitałowym skarbu państwa. Przeprowadziła z sukcesem szereg postępowań doprowadzając do wdrożenia systemów informatycznych, które  pozwalają zoptymalizować i zwiększyć efektywność procesów zachodzących w m.in. dziedzinie finansów, zarządzania kadrami, zarządzania środkami trwałymi, nieruchomościami, jak również umożliwiają efektywne zarządzanie spółek czy też instytucji państwowych. Odpowiadała również za postępowania scalające dotychczasowe, rozproszone zasoby IT dzięki którym podniesiono poziom bezpieczeństwa danych i niezawodność środowiska IT tworząc Centrum Przetwarzania Danych.

 12. Jan Styliński

 13. Anna Szymańska

  Anna Szymańska, radca prawny (od 2010 r.) w o.i.r.p. Warszawa oraz partner w warszawskim biurze Kancelarii prawnej Dentons, Zespół Prawa Zamówień Publicznych i Kontraktów Rządowych.

  Członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.

  Członek i współzałożyciel Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych (obecnie Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej) Wieloletnia wykładowczyni Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Uniwersytecie Łódzkim. Autorka licznych publikacji, w tym artykułów naukowych oraz Komentarza do zamówień sektorowych (2011).

  Od 2005 r. specjalizuje się w zamówieniach publicznych, a także PPP, koncesjach na roboty budowlane i usługi, prawie handlowym i cywilnym, w tym prawie kontraktowym.

  Branże: infrastruktura i budownictwo, obronność i bezpieczeństwo, energetyka, gospodarka odpadami, transport, life science, IT.

 14. Ewa Wiktorowska Mgr inż. budownictwa, uprawnienia budowlane w dwóch specjalnościach; Wpis na listę trenerów prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na rok 1997 r.; 16 luty 1997 r.; Wpis na listę arbitrów prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych  na 6- letnią kadencję - 30 sierpnia 2004 r.; Członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej od 2008 r., obecnie radca KIG; Członek założyciel, obecnie prezes zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych; Przewodniczący kapituły Kryształy Przetargów Publicznych nagrody dla zamawiających i wykonawców z obszaru zamówień publicznych; Członek Rady programowej miesięczników ds. zamówień publicznych: „Przetargi Publiczne” wydawnictwo Presscom oraz „Doradca Zamówienia Publiczne” wydawnictwo Publicus; od 2012 r. biegły sądowy ds. zamówień publicznych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie; od 2016 r. do 09.2018 r. członek Rady Zamówień publicznych przy prezesie Urzędu Zamówień Publicznych; autor i współautor publikacji z zakresu zamówień publicznych, robót budowlanych, koncesji na roboty budowlane i usługi, partnerstwa publiczno- prywatnego; trener i wykładowca z zakresu  tematyki zamówień publicznych .

 15. Tadeusz Włudyka Tadeusz Włudyka - profesor nauk prawnych, ukończył studia prawnicze w Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie uzyskał stopień doktora i habilitację z nauk politycznych. Odbywał stypendia naukowe w Republice Federalnej Niemiec (Heidelberg, Kassel) i Austrii (Wiedeń, Salzburg). Był doradcą Ministra Skarbu Państwa w latach 1997-2001, członkiem rad nadzorczych spółek notowanych na giełdzie (w tym Telekomunikacja Polska S.A.), w tym członkiem Komitetu Audytu. Promotor rozpraw doktorskich, rozprawy habilitacyjnej, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1999-2005, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2005-2008, profesor i kierownik Katedry Polityki Gospodarczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Przejdź do góry strony