Przykładowe wzory oświadczeń składanych na podstawie art. 125 ust. 1 i 5 Pzp, uwzględniające regulacje „sankcyjne”

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi przez Urząd Zamówień Publicznych wzorami oświadczeń , które składane są w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp  i art. 125 ust. 5 Pzp uwzględniającymi regulacje tzw. „ustawy i rozporządzenia sankcyjnych”. Wzory przygotowano dla postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne, a także dla postępowań o wartości równej lub przekraczającej progi unijne.

Dokumenty dla postępowań o wartości mniejszej niż  progi unijne uwzględniają oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).

Dokumenty dla postępowań o wartości równej lub przekraczającej progi unijne uwzględniają:

  1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie art. art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) oraz
  2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Więcej informacji na temat ww. podstaw wykluczenia w tym pytania i odpowiedzi dotyczące tych podstaw wykluczenia dostępne są pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/ukraina.

Oświadczenia dla postępowań o wartości poniżej progów unijnych:

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby

Oświadczenia dla postępowań o wartości równej lub przekraczającej progi unijne:

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby

Przejdź do góry strony