Zgodnie z art. 596 ust. 2 pkt 4 [nowej] PZP, do organów kontroli zalicza się m.in. instytucje zarządzające w rozumieniu przepisów dotyczących realizacji programów w zakresie polityki spójności. Czy przepis ten należy stosować również do instytucji pośredniczących, które w wyniku porozumienia administracyjnego zawartego z instytucją zarządzającą w oparciu o art. 10 ust. 1 ustawy wdrażającej, otrzymały obowiązki w zakresie kontroli zakontraktowanych przez siebie projektów? Wielu z beneficjentów projektów (także ich partnerzy) jest zamawiającymi, więc w kontrolach dofinansowanych projektów może wystąpić kontrola postępowań PZP. (2020-12-18)

Organami kontroli jak wynika z treści art. 596 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp są instytucje zarządzające (IZ). Jednocześnie jak wynika z treści art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818), IZ może powierzyć w drodze porozumienia albo umowy, zadania związane z realizacją krajowego albo regionalnego programu operacyjnego, w tym upoważnić instytucje pośredniczące (IP) m.in. do prowadzenia kontroli postępowań o zamówienie publiczne. Tak umocowana IP działa jak IZ w relacjach z beneficjentami. Jednocześnie, w świetle art. 10 ust. 7 ww. ustawy, powierzenie zadań lub zlecenie usług związanych z realizacją programu operacyjnego nie wyłącza odpowiedzialności instytucji zarządzającej za ich realizację. Należy zatem przyjąć, że do IP kontrolującej postępowanie o udzielenie zamówienia znajdą zastosowanie przepisy działu XI rozdział I ustawy Pzp, jeśli działając z upoważnienia IZ prowadzi kontrolę postępowania o zamówienie publiczne. Z drugiej jednak strony, upoważnienie IZ do przeprowadzenia kontroli poszczególnych zamówień innym podmiotom np. instytucjom pośredniczącym (IP), nie zwalnia IZ z obowiązków przewidzianych dla organu kontroli (którym IZ nie przestaje być), np. zamieszczenia stosownych informacji o wyniku kontroli na stronie internetowej. Udzielenie pełnomocnictwa IP nie uchyla statusu IZ jako organ kontroli w rozumieniu tej ustawy uprawnionemu do dokonywania kontroli zamówień w ramach jej właściwości.

Przejdź do góry strony