Nowe PZP zobowiązuje w art. 597 organy kontroli do współpracy polegającej, m.in. na konieczności uwzględniania wyników wcześniej przeprowadzonej kontroli innego organu. Rodzi to możliwość rozbieżności interpretacyjnych skutkujących prawdopodobieństwem wystąpienia odmiennych stanowisk (tu należy dodatkowo wziąć pod uwagę kontekst zamówień współfinansowanych ze środków UE – patrz art. 601. [Udzielenie zamówienia przeprowadzone niezgodnie z ustawą] 1. Podstawę stwierdzenia, że postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przeprowadzone niezgodnie z ustawą, stanowi naruszenie przepisu ustawy, które miało wpływ na wynik tego postępowania. 2. Przepisu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się w przypadku kontroli postępowania o udzielenie zamówienia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej). Nowe prawo stanowi, że Prezes UZP będzie przedstawiał wówczas, na wniosek organu, stanowisko interpretacyjne rozstrzygające te wątpliwości (art. 469 pkt 23). Jaka będzie moc wiążąca tego stanowiska w przypadku konkretnej kontroli oraz jaki termin będzie miał Prezes UZP na jego sporządzenie? (2021-01-22)

Na wstępie należy podkreślić, iż problem rozbieżnych interpretacji danych stanów faktycznych przez organy kontroli niejednokrotnie występował w przeszłości.  Dlatego podstawowym założeniem działu XI rozdziału I było  stworzenie formalnych narzędzi dla  współpracy organów kontroli  m.in. poprzez wymianę informacji o zakończonych kontrolach i ograniczenie rozbieżności formułowanych przez różne organy w wyniku kontroli, ocen tego samego postępowania. Przepisy działu XI nie zakładają harmonizacji celów kontroli, gdyż w zależności od typu organu kontroli – cele takie, określone w odrębnych ustawach, mogą być odmienne. Wprost stanowi o tym chociażby przywołany art. 601 nowej ustawy Pzp, który dopuszcza różnicowanie podstaw oceny, czy postępowanie zostało przeprowadzone z naruszeniem przepisów ustawy od rodzaju finansowania zamówienia. W tym kontekście należy spojrzeć na rolę Prezesa UZP. Jego funkcja sprowadza się do wydawania stanowisk (opinii) mających cechy wykładni autentycznej na prośbę organów kontroli w związku z wątpliwościami interpretacyjnymi dotyczącymi stosowania przepisów nowej Pzp. Rozstrzygnięcia Prezesa nie będą jednak wiążące dla organów kontroli, a sam Prezes nie został wyposażony w narzędzia prawne, które przyznawałyby mu przesądzający wpływ na sposób, zakres i rezultaty kontroli dokonywanej przez poszczególne organy.

Przejdź do góry strony