Jak ma się zachować regionalna izba obrachunkowa w przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli kompleksowych nieprawidłowości związanych z realizacją postępowań o udzielenie zamówień publicznych, które nie zostały określone w ww. kwestionariuszu kontroli? (2020-12-18)

Jak wynika z treści art. 600 ustawy Pzp organ kontroli jest związany zakresem zagadnień, jakie określił w kwestionariuszu kontroli dotyczącym konkretnego postępowania o zamówienie publiczne. W toku kontroli konkretnego zamówienia publicznego organ kontroli jest związany  zakresem zagadnień, które wskazane zostały w kwestionariuszu.  W przypadku kontroli kompleksowej dokonywanej przez RIO dopuszczalne będzie natomiast nie tylko rozszerzenie zakresu kontroli o zagadnienia niezwiązane z zamówieniami publicznymi, ale też zwiększenie (zgodnie z procedurami właściwymi dla konkretnego organu kontroli) liczby postępowań poddawanych kontroli. Postępowania te powinny być jednak kontrolowane zgodnie z kwestionariuszem.

Przejdź do góry strony