Co należy rozumieć przez dokument kończący kontrolę? (art. 602). (2021-01-22)

Dokumentem kończącym kontrolę jest dokument zawierający ostateczne rozstrzygnięcie organu kontrolującego w przedmiocie przeprowadzonej kontroli w zakresie dotyczącym zamówień z uwzględnieniem ewentualnych zastrzeżeń jednostki kontrolowanej do ustaleń kontroli w przedmiocie zamówień publicznych. Przykładowo, w przypadku kontroli prowadzonej przez Prezesa UZP dokumentem kończącym kontrolę jest informacja o wyniku kontroli, o jakiej mowa w art. 609 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – w przypadku, gdy zastrzeżenia nie zostały wniesione –  lub informacja o ostatecznym rozpatrzeniu zastrzeżeń (art. 610 ust. 5 ustawy Pzp); w przypadku kontroli prowadzonej przez RIO dokumentem kończącym kontrolę będzie wystąpienie pokontrolne, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy o RIO, a jeśli wniesiono do niego zastrzeżenia– wystąpienie pokontrolne wraz z uchwałą kolegium izby w przedmiocie rozpatrzenia zastrzeżeń, o której mowa w art. 25b ustawy o RIO.

Przejdź do góry strony