art. 601 u.p.z.p.: ust. 1. Podstawę stwierdzenia, że postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przeprowadzone niezgodnie z ustawą, stanowi naruszenie przepisu ustawy, które miało wpływ na wynik tego postępowania. Ust. 2: Przepisu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się w przypadku kontroli postępowania o udzielenie zamówienia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Czy w przypadku kontroli postępowania o udzielenie zamówienia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej podstawą stwierdzenia, że postępowanie zostało przeprowadzone niezgodnie z ustawą jest każde naruszenie przepisów ustawy (bez względu na to czy miało wpływ na wynik postępowania), czy też uznać należy, że żadne naruszenie przepisów ustawy nie powoduje możliwości uznania, że zostało ono przeprowadzone niezgodnie z ustawą? (2020-12-18)

Wyłączenie stosowania art. 601 ust. 1 ustawy Pzp dla zamówień współfinansowanych ze środków UE wynika z funkcjonowania odrębnego systemu kontroli takich zamówień uregulowanego w odrębnych aktach prawnych, np. ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818), czy Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 200 ze zm.) w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień. Cele kontroli zamówień publicznych nie obejmują wyłącznie ujawniania naruszeń przepisów o zamówieniach publicznych mających wpływ na wynik konkretnego postępowania, ale także ujawnianie innych naruszeń (nieprawidłowości indywidualnych lub systemowych) skutkujących korektami finansowymi. Wystarczającą zatem podstawą dla wszczęcia kontroli postępowania współfinansowanego ze środków UE może być naruszenie niemające wpływu na wynik postępowania a będące w wystarczający sposób doniosłe dla organu kontroli weryfikującego zamówienie współfinansowane ze środków UE (np. ujawnione w tzw. „taryfikatorze” korekt finansowych).  Te specyficzne uregulowania determinują również cel i sposób dokonywania oceny przez organ kontroli. Dlatego też nie ma tu zastosowania art. 601 ust. 1 ustawy Pzp.

Przejdź do góry strony