art. 596 ust. 2 u.p.z.p: Ilekroć w ustawie jest mowa o organach kontroli, należy przez to rozumieć: 1) Prezesa Urzędu, 2) organy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, z wyłączeniem Prezesa Rady Ministrów, 3) regionalne izby obrachunkowe, 4) instytucję audytową oraz instytucje zarządzające w rozumieniu przepisów dotyczących realizacji programów w zakresie polityki spójności - prowadzące kontrole w zakresie udzielania zamówień publicznych. art. 597 ust. 2 pkt 2 u.p.z.p.: W przypadku powzięcia przez organ kontroli informacji o przeprowadzonej wcześniej kontroli danego zamówienia przez inny organ kontroli, organ ten: uwzględnia wyniki przeprowadzonej wcześniej kontroli innego organu kontroli. Co w przypadku, gdy organ kontroli (inny niż instytucja zarządzająca) w sposób nieprawidłowy oceni postępowanie, tj. nie stwierdzi nieprawidłowości, które skutkują przypisaniem do zwrotu środków unijnych, bądź uzna, że zamawiający dopuścił się naruszenia prawa skutkującego koniecznością zwrotu środków? Czy wobec obowiązku współpracy organów kontroli w sytuacji, gdy kontrolę danego zamówienia przeprowadzi NIK (która w rozumieniu ustawy nie jest organem kontroli) organy kontroli wskazane w ustawie mogą przeprowadzić kontrolę tego zamówienia publicznego? (2020-12-18)

NIK, w świetle art. 202 Konstytucji RP, jest podległym Sejmowi RP naczelnym organem kontroli państwowej. Oznacza to, że w świetle ustawy Pzp, ustalenia kontrolne dokonywane w przedmiocie zamówień publicznych przez NIK, są doniosłe. W konsekwencji, kontrole dokonywane przez NIK powinny być brane pod uwagę przez organy w trakcie weryfikacji postępowań o zamówienie publiczne.

Ustawa Pzp, co do zasady, nakazuje uwzględniać wyniki kontroli innych organów kontroli, jednak nie oznacza to automatyzmu. W okolicznościach, gdy obligatoryjny byłby automatyzm – bezprzedmiotowe byłoby uprawnienie organu kontroli zwrócenia się do Prezesa Urzędu na podstawie art. 469 pkt 23 ustawy Pzp o wydanie opinii w przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do przepisu ustawy pomiędzy organami kontroli. Automatyzm nie zaistnieje w szczególności wtedy, gdy poszczególne organy kontroli weryfikują postępowanie w oparciu o różne kryteria kontroli. Organ kontroli może zatem nie podzielić oceny prawnej danego działania lub zaniechania zamawiającego dokonanej przez inny organ kontroli. Warunkiem dopuszczalności nieprzyjęcia rozstrzygnięcia innego organu kontroli powinny być okoliczności obiektywne, do których zaliczyć można w szczególności niezgodność z prawem działania innego organu kontroli. Przepisy ustawy Pzp mają na celu ujednolicenie oceny prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w świetle przepisów Pzp. Nie oznacza to jednak ingerencji w kompetencje i uprawnienia poszczególnych organów kontroli. Organ kontroli musi każdorazowo mieć na uwadze, że prowadzi weryfikację postępowania o zamówienie publiczne a nie weryfikację prawidłowości dokonania kontroli przez inny organ kontroli.

Przejdź do góry strony