Jakie obowiązki informacyjne spoczywają na zamawiającym, gdy unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego? (2020-26-11)

Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 260 ust. 1 ustawy Pzp, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub zostali zaproszeni do negocjacji – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Jednocześnie zamawiający zobligowany jest niezwłocznie udostępnić na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym (art. 260 ust. 2 ustawy Pzp).

Ponadto w świetle art. 262 ustawy Pzp w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w tym postępowaniu, o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

Przejdź do góry strony