Jaka jest różnica pomiędzy zamawiającym subsydiowanym a podmiotem prawa publicznego? (2020-10-22)

Podmiot jest uznany za zamawiającego subsydiowanego i zobowiązany do stosowania nowej ustawy Pzp w przypadku łącznego spełnienia przesłanek wymienionych w art. 6 tej ustawy, tj. gdy: 1) ponad 50% wartości udzielanego przez ten podmiot zamówienia jest finansowane ze środków publicznych lub zamawiających, o których mowa w art. 4 (zamawiających publicznych) i art. 5 ust. 1 pkt 1 (zamawiających publicznych w zakresie, w jakim wykonują jeden z rodzajów działalności sektorowej), 2) wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne, 3) przedmiotem udzielanego przez ten podmiot zamówienia są roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej określone w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi. Podmiotami prawa publicznego jest natomiast określana na gruncie prawa unijnego kategoria zamawiających, o których mowa w  art. 2 ust. 1 pkt 4 dyrektywy 2014/24/UE. Transpozycję ww. przepisu w nowej ustawie Pzp stanowi art. 4 pkt 3. Stosownie do treści tej regulacji, takimi podmiotami są inne niż jednostki sektora finansów publicznych osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz jednostki sektora finansów publicznych i inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot: a) finansują je w ponad 50% lub b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego.

Zatem podstawą ustalenia istnienia obowiązku stosowania przepisów ustawy Pzp w przypadku podmiotów prawa publicznego jest analiza sytuacji (poziomu finansowania, struktury własnościowej, itd.) samego podmiotu, natomiast w przypadku zamawiających subsydiowanych ocena ta dotyczy przedmiotu zamówienia (źródło finansowania, wartość i rodzaj).

Przejdź do góry strony