Jaka jest różnica pomiędzy określeniem terminu związania ofert w przypadku zamówień o wartości powyżej i poniżej progów UE? (2020-11-05)

Zgodnie z art. 220 ust. 1 nowego Pzp wykonawca może być związany ofertą nie dłużej niż 90 dni. W przypadku, gdy wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług - 10 000 000 euro maksymalny termin związania ofertą określony przez zamawiającego datą – wynieść może 120 dni. W zamówieniach poniżej progów wykonawca może być związany ofertą nie dłużej niż 30 dni (art. 307 ust. 1 nowego Pzp). Zarówno w postępowaniach o wartościach powyżej jak i poniżej progów, jeżeli zamawiający, nie dokona wyboru oferty najkorzystniejszej przed upływem terminu związania ofertą wzywa jednokrotnie wykonawcę o przedłużenie terminu związania ofertą o maksymalnie 60 dni (dla zamówień o wartości powyżej progów unijnych) lub maksymalnie 30 dni (dla zamówień w progach krajowych).

Przejdź do góry strony