Jak stosować art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczący udzielania wyjaśnień do treści SWZ w postępowaniach na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości przekraczającej równowartość kwoty 750.000 euro, prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego, jeżeli zamawiający, na podstawie art. 360 pkt 3 ustawy Pzp nie stosuje przepisów ustawy Pzp dotyczących minimalnych terminów składania ofert?

Zgodnie z dyspozycją art. 360 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający, udzielając zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, jeżeli wartość zamówienia wyrażona w złotych jest równa lub przekracza równowartość kwoty 750.000 euro, nie musi stosować przepisów ustawy Pzp dotyczących minimalnych terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert. W takim przypadku wyznaczenie terminu składania ofert pozostawione jest decyzji zamawiającego. Zamawiającego wiąże w tym zakresie zasada ogólna wyznaczania terminu składania ofert, określona w art. 131 ustawy Pzp, zgodnie z którą zamawiający wyznacza terminy składania ofert z uwzględnieniem złożoności i specyfiki przedmiotu zamówienia oraz czasu niezbędnego do ich przygotowania i złożenia, z tą modyfikacją, że z mocy art. 360 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiającego nie obowiązuje zakaz ustanawiania terminów krótszych, niż ustawowe terminy minimalne. Zatem zamawiający może, biorąc pod uwagę wskazane wyżej wytyczne w zakresie wyznaczania terminu, wyznaczyć termin składania ofert krótszy, niż terminy minimalne określone w ustawie Pzp. Zamawiający przy ustalaniu terminu składania ofert musi mieć jednak na uwadze ustawowe terminy udzielenia wyjaśnień do SWZ, wynikające z przepisu art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, bowiem jego stosowanie nie zostało wyłączone przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, jeżeli wartość zamówienia wyrażona w złotych jest równa lub przekracza równowartość kwoty 750.000 euro.

Zgodnie z treścią art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień treści SWZ niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert albo nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert w przypadku, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp  (tj. gdy zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na odpowiednio 14 lub 7 dni przed upływem terminu składania ofert.

W sytuacji, gdy zamawiający, na podstawie art. 360 pkt 3 ustawy Pzp, wyznaczy termin składania ofert krótszy, niż terminy minimalne określone w ustawie Pzp, do wyjaśnień treści SWZ zastosowanie będą miały terminy właściwe dla krótszego, minimalnego terminu na składanie ofert, określone w art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, tj. zamawiający będzie miał obowiązek udzielić wyjaśnień treści SWZ niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 7 dni przed upływem terminu składania ofert. Za przyjęciem takiej wykładni przemawia okoliczność, że art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, ustanawiając powyższe terminy, odwołuje się do art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, tj. do przepisu, który dotyczy 15-dniowego, a więc krótszego minimalnego terminu składania ofert. Zatem, jeżeli zamawiający wyznacza termin składania ofert krótszy, niż ustawowy termin minimalny, będąc jednocześnie zobowiązanym do stosowania art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, powinien w takiej sytuacji stosować terminy dotyczące wyjaśnień treści SWZ z art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, jak dla krótszego minimalnego terminu składania ofert.

Przejdź do góry strony