Jak należy definiować udzielenie zamówienia według nowego Pzp? (2020-10-22)

Zgodnie z treścią art. 7 pkt 25 nowego Pzp poprzez udzielnie zamówienia rozumie się zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, tj. odpłatnej umowy między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług.

Przejdź do góry strony