Czy zawsze konsorcjanci odpowiadają solidarnie za realizację umowy? (2020-10-29)

W świetle art. 445 ust. 1 ustawy Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zasadą jest zatem odpowiedzialność solidarna wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Art. 445 ust. 2 ustawy Pzp przewiduje wyjątek od tej zasady, zgodnie z którym zasady tej nie stosuje się w przypadku zamówienia udzielonego w trybie partnerstwa innowacyjnego wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w części, którą wykonują zgodnie z umową zawartą między tymi wykonawcami.

Przejdź do góry strony