„Czy zamawiający nadal ma obowiązek informowania Prezesa urzędu o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości równej lub przekraczającej progi unijne?” (2021-02-24)

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., nie ustanawia obowiązku zawiadomienia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki, jak miało to miejsce w art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1843) obowiązującym do dnia 31 grudnia 2020 r. Oznacza to, że zamawiający wszczynając postępowania na podstawie obecnie obowiązującej ustawy nie ma obowiązku przekazywania Prezesowi Urzędu takiego zawiadomienia.

Przejdź do góry strony