Czy zamawiający musi zawsze żądać podmiotowych środków dowodowych w postępowaniu o zamówienie publiczne? (2020-11-12)

Zgodnie z art. 7 pkt 17 nowej ustawy Pzp, przez podmiotowe środki dowodowe należy rozumieć środki służące potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.

Na gruncie nowej ustawy Pzp zamawiający jednak nie zawsze musi żądać podmiotowych środków dowodowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Powyższe uzależnione jest
od wartości zamówienia, jego kategorii i zakresu kwalifikacji podmiotowej.

Zatem, w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne zamawiający obligatoryjnie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia (art. 124 pkt 1 nowej ustawy Pzp). Natomiast pozostałe podmiotowe środki dowodowe służące potwierdzeniu spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji mają charakter fakultatywny (art. 124 pkt 2 nowej ustawy Pzp).

Z kolei w postępowaniach o wartości mniejszej niż progi unijne zamawiający nie musi, ale może żądać zarówno podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia jak i podmiotowych środków dowodowych służących potwierdzeniu spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji (art. 273 ust. 1 pkt 1 i 2 nowej ustawy Pzp).

Przejdź do góry strony