Czy zamawiający może wymagać aby o udzielenie zamówienia mógł się ubiegać wyłącznie wykonawca prowadzący działalność gospodarczą? (2020-11-19)

Wykonawcą w rozumieniu art. 7 pkt 30 nowej ustawy Pzp jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. Mając na względzie wyżej przytoczoną definicję wykonawcy za niedopuszczalne należy uznać ograniczenie możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawcę prowadzącego działalność gospodarczą.

Przejdź do góry strony