Czy wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcy? (2020-11-05)

W świetle art. 462 ust.1 nowej ustawy Pzp wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku, stosownie do treści art. 462 ust. 2 nowej ustawy Pzp, zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z dyspozycją art. 121 nowej ustawy Pzp zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań dotyczących: 1) zamówień na roboty budowlane lub usługi lub 2) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.

Przejdź do góry strony