Co oznacza i do kogo jest adresowana zasada współdziałania w zakresie realizacji umowy? (2020-10-29)

Zasada współdziałania w zakresie realizacji umowy o zamówienie publiczne określona w art. 431 nowej ustawy Pzp, adresowana jest do zamawiającego oraz wybranego w postępowaniu wykonawcy czyli stron umowy o zamówienie publiczne. Zgodnie z tym przepisem zamawiający i wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia. Wprowadzenie tej zasady ma na celu wzmocnienie regulacji dotyczącej etapu realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zasada współdziałania polega na współpracy wykonawcy z zamawiającym, przejawiającej się w szczególności koniecznością wzajemnego informowania się o przebiegu umowy, zgłaszaniu wątpliwości i problemów, a także szybkim reagowaniu i podejmowaniu decyzji, niezbędnych dla prawidłowej realizacji zobowiązania. Dyspozycją tego przepisu nie są objęte inne podmioty uczestniczące przy realizacji zamówienia tj. przykładowo podwykonawca, dostawca materiałów, podmiot trzeci udostępniający zasoby.

Przejdź do góry strony