Prawo krajowe

Ustawa Prawo zamówień publicznych odnosi się do narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych w art. 69. Zgodnie z ustępem 1 tego artykułu, w przypadku zamówień na roboty budowlane lub konkursów zamawiający może wymagać sporządzenia i przedstawienia ofert lub prac konkursowych przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne. Ustęp drugi art. 69 wskazuje, że Zamawiający zapewnia wykonawcom lub uczestnikom konkursu możliwość skorzystania z alternatywnego środka dostępu do narzędzi, o których mowa w ust. 1.

Przejdź do góry strony