Wzorcowe regulaminy

Regulamin przeprowadzenia dialogu technicznego


Działając na podstawie art. 154 pkt 10 ustawy Prawo zamówień publicznych, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przygotował wzór regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (powstały w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych). Podkreślenia wymaga, że dokument ma charakter wyłącznie przykładowy, a jego stosowanie jest dobrowolne. Zamawiający mogą modyfikować wzór regulaminu, dostosowując jego treść do swoich potrzeb, w szczególności w zakresie wartości zamówienia, od której stosowany będzie regulamin, metod szacowania wartości zamówienia, kryteriów wyboru wykonawcy, wprowadzenia słowniczka pojęć czy przesłanek odstąpienia od stosowania regulaminu. Dokonując modyfikacji należy jednak mieć na uwadze obowiązek przestrzegania przez zamawiających stosownych przepisów (w tym ustawy o finansach publicznych) oraz podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych, tj. zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i przejrzystości.

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych


Działając na podstawie art. 154 pkt 10 ustawy Prawo zamówień publicznych, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przygotował wzór regulaminu pracy komisji przetargowej (powstały w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych). Podkreślenia wymaga, że dokument ma charakter wyłącznie przykładowy, a sposób i tryb pracy komisji przetargowej jest indywidualny dla każdego zamawiającego i może być uregulowany w sposób odmienny od zaproponowanego, w granicach przepisów prawa. Zamawiający mogą modyfikować wzór regulaminu, dostosowując jego treść do swoich potrzeb, w szczególności w zakresie czynności powierzonych komisji, podziału zadań pomiędzy poszczególnych członków komisji (w tym przewodniczącego), zasad głosowania (w szczególności możliwości wstrzymania się od głosu oraz sposobu rozstrzygnięcia w przypadku równej liczby głosów za i przeciw), czy informacji, które powinny zostać zawarte w protokole z posiedzenia komisji. Należy również zaznaczyć, iż sama procedura powołania komisji, w tym kwestie związane z delegowaniem uprawnień (np. przewodniczącego komisji), uregulowane są najczęściej w odrębnym akcie wewnętrznym zamawiającego, w związku z tym nie znalazły się w niniejszym regulaminie.

Regulamin pracy komisji przetargowej


Regulamin postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w art. 138g ust. 1 ustawy Pzp

Pliki

Przejdź do góry strony