Zielone zamówienia publiczne - szkolenia

Szkolenia online „Zielone zamówienia publiczne” - 10, 17 i 24 lutego 2021 roku

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach dotyczących zielonych zamówień publicznych, które odbędą się w dniach 10, 17 i 24 lutego br., w formule online w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pt. „Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych” w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Celem wszystkich trzech szkoleń jest upowszechnianie informacji o możliwości uwzględniania aspektów środowiskowych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia,  prezentacja przykładów realizacji zielonych zamówień publicznych i popularyzacja polityk powiązanych.

Szczegółowy program szkoleń jest dostępny tutaj.

Wydarzenia adresowane są tylko do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej (w tym jednostek podległych), zajmujących się udzielaniem zamówień publicznych oraz pracowników instytucji kontrolujących proces udzielania zamówień publicznych. Zasady projektu przewidują, że ten sam uczestnik może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu z zakresu zrównoważonych zamówień publicznych (społecznych i zielonych) organizowanym przez Urząd Zamówień Publicznych w projekcie „Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych” w latach 2020 – 2022.

W ramach zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać na adres mailowy: katarzyna.furgalska@uzp.gov.pl wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy oraz Oświadczenie uczestnika projektu załączone poniżej:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

Formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie uczestnika projektu muszą zostać podpisane odręcznie przez uczestnika oraz osobę upoważnioną reprezentującą instytucję  i przesłane jako skan/zdjęcie lub poprzez złożenie przez uczestnika/osobę upoważnioną reprezentującą instytucję, kwalifikowalnego podpisu elektronicznego na wypełnionych dokumentach. Prosimy o wskazanie w formularzu zgłoszeniowym wybranego przez Państwa terminu szkolenia. W  każdym szkoleniu może wziąć udział 40 uczestników.

Warunkiem kwalifikacji na szkolenie jest przesłanie prawidłowo wypełnionego oraz podpisanego Formularza zgłoszeniowego oraz Oświadczenia uczestnika projektu.

Ponadto, Formularz zgłoszeniowy oraz Oświadczenie uczestnika projektu w wersji papierowej należy przesłać pocztą na adres: Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17A, 02 – 676 Warszawa, z dopiskiem wskazującym na datę szkolenia. W przypadku świadczenia pracy w trybie zdalnym, dokumenty należy przesłać w najbliższym możliwym terminie po powrocie do trybu stacjonarnego.

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają pocztą elektroniczną potwierdzenie udziału w szkoleniu oraz link do zalogowania się na platformę, na której będzie odbywać się szkolenie online.

Szkolenia są bezpłatne, prowadzone w formie online umożliwiającej interakcje z trenerami poprzez moderowany czat lub zadawanie pytań na żywo, zakończone testem wiedzy z zakresu informacji przekazywanych podczas zajęć oraz wypełnieniem ankiety ewaluacyjnej w formie online. Na podstawie obecności na szkoleniu, zaliczenia testu wiedzy oraz po przesłaniu oryginałów Formularza Zgłoszeniowego i Oświadczenia uczestnika projektu uczestnicy szkoleń otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

Wydarzenia są realizowane z zachowaniem zasady równości płci i zasady równości szans w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Szczegółowych informacji udziela Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej UZP email: katarzyna.furgalska@uzp.gov.pl.

Pliki

Przejdź do góry strony