Orzeczenia Sądu Najwyższego z lat 2006-2007

Uchwała z dnia 7 grudnia 2007 r. (sygn. akt III CZP 123/07). Wykonawca, który nie wniósł własnego protestu ani odwołania przewidzianego w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.), lecz przystąpił do postępowania na podstawie art. 184 ust. 4 tej ustawy, w postępowaniu wywołanym wniesieniem skargi do sądu okręgowego ma status interwenienta ubocznego, bez konieczności zgłaszania wstąpienia do sprawy na podstawie art. 77 k.p.c.

Uchwała Sądu Najwyższego  z dnia 26 października 2007 r. (sygn. III CZP 84/07) w sprawie klasyfikacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem gminy jako jednostki zależnej - warunki jakie musi spełnić spółka prawa handlowego celem klasyfikacji jej jako zamwiającego określa art. 3 ust 1 ustawy Pzp


Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 października 2007 r. (sygn. III CZP 87/07) w sprawie możliwości rozpoznania przez Sąd Okręgowy skargi po wykonaniu umowy zawartej po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu (teza 1) oraz w sprawie niezwiązania sądu rozpoznającego skargę ustaleniami zespołu arbitrów w zakresie braku okoliczności skutkujących unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (teza 2)- teza 2 nieaktualna, KIO nie może orzekać co  do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu (art. 192 ust. 7 ustawy  Pzp)


Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2007 r. (sygn. III CZP 10/07) w sprawie odrzucenia skargi bez wezwania do uiszczenia opłaty stałej


Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 2006 r. (sygn. III CZP 54/06) w sprawie braku obowiązku zamawiającego zapłaty wynagrodzenia netto powiększonego o zmieniony podatek VAT - problematyka zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego w związku z ustawową zmianą stawki podatku VAT, przedstawiona została w opinii UZP pt. "Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego w związku z ustawową zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT)"


Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 2006 roku w sprawie właściwości orzekania wydziałów cywilnych i gospodarczych w sprawach ze skargi na orzeczenie zespołu arbitrów. (sygn. akt III CZP 123/05)


Uchwała Sądu Najwyższego  z dnia 13 stycznia 2006 r. (sygn. III CZP 124/05) w sprawie uznania umowy zawieranej w celu realizacji zadań gminy jako transakcji handlowej

Pliki

Przejdź do góry strony