Orzeczenia Sądu Najwyższego z lat 2004-2005

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 2005 r. m.in. w sprawie uznania za błąd formalny niezałączenia do skargi na orzeczenie zespołu arbitrów dowodu przesłania jej przeciwnikowi (III CZP 109/05)


Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2005 r. m.in. w sprawie wykonalności lub skuteczności wyroku zerspołu arbitrów, od którego wniesiono skargę do sądu, wydanego w sprawie w której wartośc przedmiotu zamówienia nie przekracza wartości wskazanych w art. 182 ust. 2 pkt 2b ustawy Pzp (Dz. U. 19, poz. 177, z późn. zm.) (III CZP 85/05) - uchwała nieaktualna m.in. z uwagi na likwidację  instytucji protestu


Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2005 r. w sprawie badania skuteczności dokonanego przez wykonawcę zastrzeżenia informacji jako stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. (sygn. III CZP 74/05)


Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 października 2005 r. roku w sprawie rozpoznania skargi na wyrok zespołu arbitrów w sytuacji zawarcia umowy o zamówieniu publicznym. (sygn. III CZP 73/05)


Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie biegu terminu na wniesienie odwołania w związku rozstrzygnięciem przez zamwiającego protestu (sygn. III CZP 41/05) - teza nieaktulana z uwagi na likwidację  instytucji protestu


Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie dopuszczalności wniesienia skargi kasacyjnej na postanowienie sądu okręgowego konczące postępowanie w sprawie (sygn. V CZ 48/05) - problematyka wnoszenia skargi kasacyjnej na orzeczenia sądów okręgowych uregulowana jest obecnie w   art. 198g ustawy Pzp


Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie wysokości opłaty sądowej przy wnoszeniu skargi na postanowienie zespołu arbitrów. (sygn. III CZP 19/05)-teza nieaktualna, wysokość opłaty sądowej przy wnoszeniu skargi na postanowienie KIO określa art. 34 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, z późn. zm.)


Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie legitymacji do wniesienia przez zamawiającego skargi na wyrok zespołu arbitrów. (sygn. III CZP 100/04)- prawo zamawiającego do zaskarżenia orzeczeń KIO wynika obecnie z  art. 198a ustawy Pzp


Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie legitymacji do wniesienia przez zamawiającego skargi na wyrok zespołu arbitrów. (sygn. III CZP 94/04) - prawo zamawiającego do zaskarżenia orzeczeń KIO wynika obecnie z art. 198a ustawy Pzp


Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie prawa zespołu arbitrów (sądu) do unieważnienia z urzędu postępowania o zamówienie publiczne. (sygn. III CZP 78/04) - teza nieaktulana, KIO nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu (art. 192 ust. 7 ustawy Pzp)


Uchwała  Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu podpisania wyroku zespołu arbitrów (sygn. III CZP 71/04) - uzasadnienie uchwały w zakresie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2004 w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. Nr 56, poz. 547) jest nieaktualne, z uwagi na utratę mocy obowiązującej przedmiotowego aktu wykonawczego


Uchwała Sądu  Najwyższego z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przysługiwania uczestnikom konkursu środków odwoławczych (sygn. III CZP 7/04) - możliwość wniesienia przez uczestników konkursu środków ochrony prawnej literalnie wynika z art. 179 ustawy Pzp


Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie zakazu zmian podmiotowych umowy o zamówienie publiczne. (sygn. V CK 97/03)

Pliki

Przejdź do góry strony