Czy podmiot niebędący zamawiającym na gruncie ustawy Pzp, który na zasadzie dobrowolności zawierał umowy cywilnoprawne stosując procedury określone w ustawie Pzp, obowiązany jest sporządzić i przekazać Prezesowi UZP roczne sprawozdanie?

Zgodnie z przepisem art. 82 ust. 1 i 2 ustawy Pzp podmiotem zobowiązanym do sporządzenia oraz przekazania Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach jest zamawiający.

Pojęcie zamawiającego zostało przez ustawodawcę określone w przepisach art. 7 pkt 31 ustawy Pzp w związku z art. 4-6 ustawy Pzp. Zgodnie z pierwszym z wymienionych przepisów przez zamawiającego należy na gruncie ustawy Pzp rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, obowiązaną na podstawie ustawy do jej stosowania. Natomiast kolejne wskazane przepisy zawierają katalog podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Pzp.

Powyższe regulacje korespondują z definicją zamówienia publicznego, pod pojęciem którego w myśl przepisu art. 7 pkt 32 ustawy Pzp należy rozumieć umowę odpłatną zawieraną między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług.

W związku z powyższym obowiązek sporządzenia i przekazania Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach nie będzie dotyczył podmiotów, które nie są zamawiającymi w rozumieniu przepisów ustawy Pzp, także w sytuacji dobrowolnego korzystania przez te podmioty z procedur określonych w ustawie Pzp w celu zawierania odpłatnych umów cywilnoprawnych.

Przejdź do góry strony