Czy nabycie nieruchomości na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej podlega ujawnieniu w rocznym sprawozdaniu?

Zgodnie z definicją zawartą w art. 7 pkt 32 ustawy Pzp przez zamówienia publiczne należy rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług.

Zgodnie z treścią art. 11a ust. 1 w zw. z art. 11f ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 12 ust. 4a i 4f ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363, z późn. zm.), Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydanej przez wojewodę w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starostę w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych, na wniosek właściwego zarządcy drogi, są uprawnione do nabywania nieruchomości na cele związane z budową i przebudową dróg. Z tytułu przeniesienia na rzecz Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego własności nieruchomości, o których mowa w art. 11f ust 1 pkt 6 ww. ustawy, właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu tej nieruchomości przysługuje odszkodowanie, w wysokości określonej w decyzji wydawanej przez organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Należy zauważyć, że w świetle powyżej przytoczonej definicji zamówienia publicznego, nie odpowiadają temu pojęciu wydatki związane z nabyciem przez Skarb Państwa albo jednostkę samorządu terytorialnego, względnie jej jednostkę budżetową, własności nieruchomości na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Tym samym informacje o kwotach wydatkowanych w związku z nabywanymi w tym trybie nieruchomościami, nie podlegają zamieszczeniu w sprawozdaniu.

Natomiast, w sytuacji kiedy nabycie nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowej będzie odbywało się w trybie zawieranych z ich właścicielami umów cywilnoprawnych, umowy te będą podlegać obowiązkowi ujawnienia w sprawozdaniu odpowiednio ze względu na wartość takich umów w sekcji VIII pkt 16 albo w sekcji IX formularza sprawozdania.

Przejdź do góry strony