Czy na potrzeby sporządzania rocznego sprawozdania zamówienia udzielone bez stosowania procedur określonych przepisami ustawy Pzp o wartości poniżej kwoty 130 000 zł należy „grupować” według kodów CPV?

W przypadku zamówień udzielonych bez stosowania procedur określonych przepisami ustawy Pzp ze względu na ich wartość w odniesieniu do każdego z takich zamówień niższą od kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, tj.  niższą od kwoty 130 000 zł, w sprawozdaniu zamawiający podaje jedynie łączną wartość wszystkich takich zamówień udzielonych w roku sprawozdawczym, bez podatku od towarów i usług.

W związku z tym w celu przekazania w sprawozdaniu informacji o zamówieniach o wartości poniżej kwoty 130 000 zł, zamawiający nie posługują się kodami CPV.

Przejdź do góry strony