Społeczne zamówienia publiczne - szkolenie

Uprzejmie informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pt. „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne, dnia 18 maja 2017 r. w Warszawie organizuje jednodniowe szkolenie z aspektów społecznych w zamówieniach publicznych. Tematyka szkolenia obejmuje: aspekty społeczne w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert oraz przy badaniu rażąco niskiej ceny.