Biuro Odwołań

Dyrektor: Tobiasz Wojtal

tel. (22) 458-78-01

 1. Biuro Odwołań realizuje zadania związane z kompetencjami Prezesa Urzędu w zakresie zapewnienia funkcjonowania systemu środków ochrony prawnej, w tym zapewnienia obsługi organizacyjno-technicznej Krajowej Izby Odwoławczej związanej z wykonywaniem przez Izbę jej ustawowych zadań.

Do zadań Biura należy w szczególności:

 1. wykonywanie czynności organizacyjno-technicznych związanych z rozpoznawaniem przez Krajową Izbę Odwoławczą odwołań, w szczególności:
  1. weryfikacja kompletności odwołań,
  2. przygotowywanie projektów zarządzeń, postanowień oraz innych pism w postępowaniu odwoławczym podpisywanych przez Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,
  3. przygotowywanie akt odwoławczych i przekazywanie ich przewodniczącemu składu orzekającego,
  4. protokołowanie posiedzeń i rozpraw,
  5. przekazywanie odpisów orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej,
  6. współpraca z Biurem Organizacyjno-Finansowym w zakresie rozliczania kosztów postępowania odwoławczego,
  7. zamieszczanie orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej w serwisie internetowym Urzędu,
  8. archiwizowanie i udostępnianie akt spraw odwoławczych;
 2. obsługa organizacyjno-techniczna Krajowej Izby Odwoławczej w zakresie wydawania przez Izbę opinii w sprawie zastrzeżeń do wyników kontroli;
 3. prowadzenie komputerowej bazy danych w zakresie spraw rozpoznawanych przez Krajową Izbę Odwoławczą oraz prowadzenie repertorium tych spraw;
 4. przesyłanie skarg wnoszonych na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej do właściwych sądów okręgowych wraz z aktami postępowania odwoławczego;
 5. prowadzenie i ogłaszanie na stronie internetowej Urzędu listy organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej;
 6. gromadzenie, opracowywanie i analiza danych statystycznych w zakresie środków ochrony prawnej.
Przejdź do góry strony