Departament Informacji, Edukacji i Analiz Systemowych

Dyrektor: Anita Wichniak-Olczak

tel. (22) 458 77 07

Departament Informacji, Edukacji i Analiz Systemowych realizuje zadania z zakresu koordynacji działań związanych z przygotowaniem i upowszechnianiem programów szkoleniowych, organizuje i inspiruje przedsięwzięcia edukacyjne, opracowuje i upowszechnia materiały szkoleniowe oraz monitoruje funkcjonowanie systemu zamówień publicznych, opracowuje i gromadzi materiały analityczne dotyczące funkcjonowania krajowego i wspólnotowego rynku zamówień publicznych.

Do zadań Departamentu realizowanych przez Wydział Informacji i Edukacji należy w szczególności:

 1. w zakresie informacji:
  1. publiczne prezentowanie działań Urzędu, w tym:
   1. przedstawianie stanowiska Urzędu w sprawach należących do zakresu jego działania;
   2. udzielanie   odpowiedzi   na   pytania   przedstawicieli   środków   masowego przekazu;
   3. przekazywanie, na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach, komunikatów urzędowych do opublikowania w środkach masowego przekazu;
  2. organizowanie kontaktów Kierownictwa Urzędu i upoważnionych pracowników z przedstawicielami środków masowego przekazu;
  3. analiza materiałów prasowych dotyczących funkcjonowania systemu zamówień publicznych i Urzędu;
  4. prowadzenie działań związanych z zamieszczaniem i aktualizacją informacji, w szczególności Informatora Urzędu Zamówień Publicznych w serwisie internetowym Urzędu.
 2. W zakresie edukacji:
  1. upowszechnianie zasad udzielania zamówień publicznych wśród podmiotów uczestniczących w systemie zamówień publicznych;
  2. opracowywanie programów szkoleń, organizowanie oraz inspirowanie działań edukacyjnych z zakresu zamówień publicznych;
  3. przygotowywanie i upowszechnianie przykładowych kryteriów oceny merytorycznego poziomu szkoleń z zakresu zamówień publicznych,
  4. upowszechnianie przykładowych wzorów umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień;
  5. inspirowanie oraz koordynowanie przedsięwzięć wydawniczych dotyczących problematyki zamówień publicznych oraz nadzór nad dystrybucją publikacji Urzędu;
  6. gromadzenie, redagowanie i aktualizacja - we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi - informacji, które Urząd zobowiązany jest zamieszczać w Biuletynie Informacji Publicznej;
  7. przygotowanie Planu działań edukacyjno - wydawniczych Urzędu Zamówień Publicznych oraz sprawozdania z realizacji działań edukacyjno - wydawniczych;
  8. przygotowanie sprawozdań dotyczących realizacji przez Departament Informacji, Edukacji i Analiz Systemowych rekomendacji zawartych w Sprawozdaniu o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w roku uprzednim,

Do zadań Departamentu realizowanych przez Wydział Analiz należy w szczególności:

 1. opracowywanie metodologii dokonywania analiz i monitoringu systemu zamówień publicznych;
 2. monitorowanie i analiza funkcjonowania systemu zamówień publicznych;
 3. monitorowanie i analiza zjawisk zachodzących na rynku zamówień publicznych w szczególności w oparciu o:
  1. dane zawarte w ogłoszeniach publikowanych  w Biuletynie oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
  2. informacje wynikające z wniosków i zawiadomień kierowanych do Prezesa Urzędu zgodnie z przepisami ustawy,
  3. dane zawarte w raportach i materiałach Najwyższej Izby Kontroli oraz regionalnych izb obrachunkowych,
  4. materiały opracowywane przez organy administracji rządowej, przez jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, a także inne organizacje,
  5. wyniki badań prowadzonych samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami,
  6. roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach,
  7. badania prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny;
 4. gromadzenie oraz analiza opracowań, materiałów i wydawnictw dotyczących krajowego i wspólnotowego rynku zamówień publicznych;
 5. opracowywanie danych statystycznych dla Komisji Europejskiej;
 6. opracowywanie okresowych informacji obrazujących funkcjonowanie systemu oraz rynku zamówień publicznych i ich publikowanie w formie wewnętrznego Biuletynu;
 7. przygotowywanie rocznego sprawozdania o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych;
 8. przygotowanie Planów analizy danych oraz sprawozdania z realizacji planu analiz;
 9. współpraca z placówkami naukowymi w zakresie prowadzonych analiz systemowych.

W Departamencie Informacji, Edukacji i Analiz sprawowana jest funkcja rzecznika prasowego zapewniająca obsługę medialną Prezesa Urzędu.

Przejdź do góry strony