Prawo zamówień publicznych

W marcu 2004 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo zamówień Publicznych.

  • Umocniono w niej i rozwinięto podstawowe zasady w tym przede wszystkim zasadę jawności. Zobowiązano zamawiającego do ujawnienia jeszcze przed otwarciem ofert kwoty, jaką może on przeznaczyć na realizację zamówienia.
  • Wprowadzono decentralizację systemu zamówień publicznych poprzez przeniesienie szeregu kompetencji decyzyjnych na rzecz zamawiającego.
  • Zwiększono obowiązki i uprawnienia kontrolne Prezesa UZP przyjmując zaostrzone procedury kontrolne przy zamówieniach powyżej 5 mln Euro dla dostaw i usług oraz 10 mln Euro w przypadku robót budowlanych, poddając te postępowania również nadzorowi obserwatora.
  • W przypadku mniejszych przetargów procedura udzielania zamówień została uproszczona. Za podstawowe, czyli możliwe do zastosowania zawsze, uznano dwa tryby przetargowe: nieograniczony i ograniczony. Umożliwiono zamawiającemu rozstrzygnięcie postępowania także wówczas, gdy wpłynie tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu. Wykonawcom przyznano uprawnienie wnoszenia środków ochrony prawnej od kwoty progowej stosowania ustawy, tj. od 6 000 Euro.
  • Wprowadzenie ustawowej regulacji dotyczącej zamówień publicznych spowodowało zracjonalizowanie gospodarki środkami publicznymi w warunkach gospodarki rynkowej. Przyczyniło się do ograniczenia zjawisk patologicznych. Wpłynęło na pozyskanie społecznego zaufania dla sposobów wydatkowania pieniędzy publicznych.

Pełna jawność postępowania sprawiła, że każdy zainteresowany może śledzić procedurę kontraktowania środków, wskazywać nieprawidłowości czy zaniechania. Fakt, że wydatkowanie nieomal każdego grosza odbywa się przy otwartej kurtynie dyscyplinuje zamawiających. Dla przedsiębiorców szczególnie ważne jest to, że z dniem wejścia w życie ustawy powstał rynek zamówień publicznych, który dynamicznie się rozwija i staje się coraz bardziej konkurencyjny.

Pliki

Przejdź do góry strony