Biuletyn Zamówień Publicznych – zmiany formularzy w związku ze zmianą ustawy - Prawo zamówień publicznych

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2021 roku nowej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz uruchomieniem nowego Biuletynu Zamówień Publicznych Urząd Zamówień Publicznych umożliwia Zamawiającym korzystanie z zamieszczania ogłoszeń w zależności od stanu prawnego, w oparciu, o który prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, tj.:

  • zgodnie z  zakresem informacji zawartych w ogłoszeniach stanowiących załączniki do Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień (Dz. U. poz. 2439 z dnia 23 grudnia 2020 r.), właściwych w przypadku postępowań wszczętych od 1 stycznia 2021 roku, publikowanych w nowych Biuletynie Zamówień Publicznych link:  https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp dostępnym na Platformie e-Zamówienia link: https://ezamowienia.gov.pl/
  • zgodnie z formularzami właściwymi w przypadku postępowań wszczętych przed 1 stycznia 2021 roku oraz aktualnymi dotyczącymi koncesji, publikowanych w dotychczasowym Biuletynie Zamówień Publicznych link:  https://bzp.uzp.gov.pl
Przejdź do góry strony