Biuletyn Zamówień Publicznych – zmiany formularzy w związku ze zmianą ustawy - Prawo zamówień publicznych

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie w dniu 28 lipca 2016 r. ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) uprzejmie informujemy, iż Urząd Zamówień Publicznych umożliwił Zamawiającym skorzystanie  w Biuletynie Zamówień Publicznych z dwóch grup formularzy w zależności od stanu prawnego, w oparciu o który prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, tj.:

  • Formularze stanowiące załączniki do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127 z dnia 27 lipca 2016 r.), właściwe w przypadku postępowań wszczętych  od dnia 28 lipca 2016 r. (BZP po nowelizacji);
    oraz
  • Formularze stanowiące załączniki do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U nr 12, poz. 69 z dnia 28 stycznia 2010 r.) oraz do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 1 marca 2013 r. poz. 279), właściwe w przypadku postępowań  wszczętych  przed dniem 28 lipca 2016 r. (BZP przed nowelizacją).
Przejdź do góry strony