Porozumienie w sprawie współpracy na rzecz rozwoju zielonych zamówień publicznych

UZP i NFOŚiGW zacieśniają współpracę na rzecz rozwoju zielonych zamówień publicznych.

Opracowanie rozwiązań i narzędzi wspierających instytucje i podmioty zamawiające w stosowaniu zielonych zamówień publicznych oraz zapewnienie wzajemnego wsparcia w prowadzonych działaniach edukacyjnych obejmujących tematykę zielonych zamówień publicznych to główne działania, na których koncentrować się będzie współpraca pomiędzy Urzędem Zamówień Publicznych oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podpisane w dniu 26 kwietnia  2019 r. przez p. Huberta Nowaka - Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz p. Dominika Bąka - Zastępcę Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej porozumienie w tej sprawie przewiduje, że inicjatywy zaplanowane do realizacji w pierwszej kolejności obejmą dwa obszary priorytetowe tj.: transport oraz budownictwo. W ramach tych inicjatyw opracowane zostaną m.in.:

  • wytyczne dotyczące oceny wpływu środowiskowego w całym cyklu życia (LCA) pojazdów nabywanych w procedurach zamówień publicznych,
  • interaktywna mapa wpływu inwestycji budowlanej na środowisko zawierająca wskazówki dla zamawiających dotyczące możliwości ograniczenia, z wykorzystaniem instrumentów przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych, negatywnego wpływu na środowisko tego typu inwestycji oraz
  • materiał wyjaśniający dotyczący stosowania kryterium kosztowego opartego na LCC w budownictwie.

Dodatkowo planuje się podjęcie prac nad rozwiązaniami systemowymi, które docelowo mają zwiększyć częstotliwość stosowania zielonych zamówień przez polskich zamawiających, w szczególności tych realizujących przedsięwzięcia dofinansowywane ze środków, którymi gospodaruje NFOŚiGW.

W dobie zmagań ze zmianami klimatycznymi oraz zanieczyszczeniem powietrza, wód i gleby, współpraca UZP i NFOŚiGW w zakresie zielonych zamówień publicznych stanowi ważną inicjatywę wspierającą działania na rzecz ochrony środowiska. Porozumienie służy także realizacji założeń dotyczących zielonych zamówień publicznych, określonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.).

Galeria

Przejdź do góry strony