Wzorcowy program studiów podyplomowych

Wzorcowy program studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych obejmuje następujące zagadnienia:

 • Zagadnienia ogólne:
  • Cele procedury udzielania zamówienia publicznego.
  • Zapewnienie wykonawcom niedyskryminacyjnego dostępu do zamówień publicznych.
  • Racjonalne wydatkowanie środków.
  • Przejrzyste wydatkowanie środków.
   • Zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (pojęcie zamawiającego; przesłanki przedmiotowe – pojęcie dostawy, usługi, roboty budowlanej; pojęcie zamówienia publicznego oraz postępowania o zamówienie publiczne)
   • Wyłączenia obowiązku stosowania procedur ustawy Pzp.
 • System zamówień publicznych w prawie UE.
 • Przygotowanie postępowania:
  • Opis przedmiotu zamówienia.
  • Szacowanie wartości zamówienia.
  • Treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
   • Warunki, opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające ich spełnianie.
   • Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.
   • Zasady wnoszenia i zatrzymania wadium.
   • Związanie ofertą.
   • Kryteria oceny ofert.
   • Podwykonawstwo.
 • Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne:
  • Publikacja ogłoszenia o zamówieniu i zasady dokonywania zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu.
  • Tryby udzielania zamówień publicznych.
  • Szczególne procedury udzielania zmaówień publicznych – konkurs, zamówienia ramowe, dynamiczny system zakupów.
  • Wyjaśnianie i modyfikacja SIWZ.
  • Wybór oferty najkorzystniejszej.
   • Uzupełnienie oferty,
   • Wyjaśnienie oferty,
   • Poprawienie oferty,
   • Odrzucenie oferty
   • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.
 • Zamówienia sektorowe.
 • Środki ochrony prawnej.
 • Umowa o zamówienie publiczne – nieważność, unieważnienie, zmiana.
 • Dokumentacja postępowania o  zamówienie publiczne.
 • System kontroli zamówień publicznych.
 • Nowe podejście do zamówień publicznych – możliwości realizacji:
  • Elektronizacja zamówień publicznych.
  • Zamówienia publiczne przyjazne małym i średnim przedsiębiorcom.
  • Zamówienia publiczne przyjazne innowacjom.
  • Społeczna odpowiedzialność w zamówieniach publicznych.
  • „Zielone” zamówienia publiczne.
Przejdź do góry strony