Operacja realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Logotypy projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Urząd Zamówień Publicznych przystąpił do realizacji operacji pod nazwą:

"Wynagrodzenia pracowników zajmujących się prowadzeniem kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego realizujących zadania PROW 2014-2020".

Realizowanie operacji wynika z potrzeby badania prawidłowości stosowania przez beneficjentów  procedur udzielania zamówień publicznych i informowania o poczynionych ustaleniach Instytucję Zarządzającą oraz inne instytucje w celu umożliwienia im oceny prawidłowości wydatkowania przez beneficjentów środków z PROW, tzn. podjęcia decyzji o uznaniu wydatków za kwalifikowalne lub też o zasadności nałożenia korekty finansowej i wysokości tej korekty.

Efektem operacji będzie usprawniony proces kontroli zamówień, prawidłowa ocena realizacji projektów współfinansowanych z PROW oraz prawidłowa wypłata środków na rzecz beneficjentów.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wysokość limitu środków 208 680 Euro.

Przejdź do góry strony