Orzeczenia Sądu Najwyższego z lat 2008-2010

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 2010 r. (sygn. akt III CZP 103/10) w sprawie wysokości opłaty sądowej od skargi wniesionej do sądu po 22 grudnia 2009 r., od orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej


Postanowienie Sądu  Najwyższego z dnia 25 listopada 2010 r. (sygn. akt: I CZ 140/10) w sprawie dopuszczalności wniesienia zażalenia do Sadu Najwyższego na postanowienie sądu okręgowego wydanego w przedmiocie wniosku skarżącego o zwolnienie go z  opłat od wnoszonej skargi


Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 maja 2010 r. (sygn. akt: III CZP 25/10) w sprawie możliwości wniesienia odwołania przez wykonawcę na czynność odrzucenia oferty w toku postęowania o udzielenie zamówienia publicznego


Postanowienie Sądu  Najwyższego z dnia 14 maja 2010 r. (sygn. akt: II CZ 108/09) w sprawie odruzcenia skargi błędnie doręczonej stronie zamiast jej pełnomocnikowi


Uchwała Sądu  Najwyższego z dnia 12 stycznia 2010 r. (sygn. akt III CZP 119/09) w  sprawie braku możliwości wniesienia odwołania w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, toczacym się na podstawie przepisów ustawy Pzp (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 22 grudnia 2009 r., od rozstrzygnięcia protestu dotyczacego opisu warunków udziału w postępowaniu - teza nieaktualna z  uwagi  na likwidację instytucji protestu


Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 grudnia 2009 r. (sygn. akt III CZP 110/09) w sprawie możliwości wniesienia odwołania od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego opisu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - teza nieaktualna z uwagi  na likwidację instytucji protestu


Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2009 r. (sygn. akt II CSK 104/09) w sprawie braku podstaw wyłączenia obowiązku stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych w przypadku zamówienia, którego przedmiotem jest wykonanie róbót budowlanych według wskazań zamawiającego, w związku z nabyciem przez niego nieruchomości od wykonawcy realizującego roboty budowlane


Uchwała Sądu  Najwyższego z dnia 24 lutego 2009 r. (sygn. akt III CZP 147/08) w sprawie braku obowiązku skarżącego przesłania odpisu skargi temu wykonawcy, który zgłosił przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie przeciwnika skargi


Postanowienie Sądu   Najwyższego z dnia 7 października 2008 r. (sygn. akt: III CZ 87/08) w sprawie mozliwości powoływania się przez wykonawcę na wiedzę i doświadczenie nabytego przedsiębiorstwa, w sytuacji gdy zbywca tego przedsiębiorstwa nadal prowadzi tę samą działalność gospodarczą

Pliki

Przejdź do góry strony