Zakres podmiotowy i przedmiotowy stosowania ustawy Pzp

Jak należy interpretować nowe brzmienie art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp?

Nowelizacja ustawy Pzp dokonała kilku nieznacznych zmian redakcyjnych w brzmieniu art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. W pierwszej kolejności należy wskazać, iż adresatem normy zawartej w tym przepisie są podmioty inne niż podmioty wskazane w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, a nie jak było dotychczas podmioty wskazane w pkt 1-2. Zmiana ta miała na celu usunięcie wątpliwości zamawiających dotyczących podstawy prawnej ciążącego na nich obowiązku stosowania ustawy Pzp i eliminację sytuacji, w których jeden i ten sam podmiot zobowiązany był do stosowania ustawy Pzp w oparciu o różne przepisy ustawy (tak art. 3 ust. 1 pkt 5 jak i art. 3 ust. 1 pkt 3 czy pkt 4). Znowelizowany art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp zawiera wyliczenie okoliczności wskazujących na obowiązek stosowania przez określony podmiot przepisów ustawy Pzp. Nowelizacja ustawy Pzp nie zawiera już (jak było to dotychczas) przed przywołanym wyliczeniem okoliczności określenia „łącznie”. Zmiana w tym zakresie miała na celu maksymalne zbliżenie kształtu przepisu art. 3 ust. 1 pkt 5 do art. 13 dyrektywy 2014/24/UE, którego transpozycję stanowi. Dla ustalenia obowiązku stosowania procedur udzielania zamówień publicznych przez zamawiających określonych w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp konieczne jest, tak jak to było dotychczas, jednoczesne (łączne) spełnienie, w odniesieniu do udzielanego zamówienia, wszystkich trzech przesłanek, tj. ponad 50% wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze środków publicznych lub przez podmioty, o których mowa w pkt 1-3a, wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej określone w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi. Powyższe rozumienie art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp potwierdza również wprowadzenie do tego przepisu wskazujące na konieczność zaistnienia „następujących okoliczności”, a więc wszystkich wskazanych w lit. a) do c) tego przepisu.

Nowelizacja ustawy Pzp nadała również nowe brzmienie ostatniej przesłance zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, a to poprzez dodanie w treści lit. c przepisu odesłania do załącznika II do dyrektywy 2014/24/UE. Wskazany załącznik zawiera wyszczególnienie robót budowlanych w zakresie inżynierii lądowej i wodnej z podziałami na grupy i klasy wraz z komentarzem (grupa 45.2 obejmująca m. in. budowę dróg wodnych, portów i obiektów nadrzecznych, przystani jachtowych (marin), śluz, zapór wodnych i kanałów, pogłębianie, prace podwodne, budowę mostów, wiaduktów, tuneli i przejść podziemnych, budowę rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, rurociągów miejskich oraz miejskich linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, pomocniczych obiektów miejskich).

Jak należy interpretować wyłączenie zastosowania przepisów ustawy Pzp określone w art. 4 pkt 5c lit. a ustawy Pzp?

Art. 4 pkt 5c lit. a i b ustawy Pzp wskazuje na wyłączenie stosowania przepisów ustawy Pzp, do udzielania zamówień dotyczących wytwarzania i dystrybucji dokumentów publicznych i ich personalizacji, a także druków o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. Przywołane wyłączenie przedmiotowe stosowania przepisów ustawy Pzp należy – jak każde inne wyłączenie obowiązku stosowania przepisów ustawy Pzp przy udzielaniu określonych zamówień - interpretować w sposób ścisły.  Wyłączeniem tym objęte są wyłącznie dokumenty, których zamknięty katalog określony został w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych i druków o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1089) wydanego na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 4aa ustawy Pzp.

Wykaz dokumentów określony w w/w przepisach ma charakter katalogu zamkniętego, co oznacza, że w świetle przywołanego rozporządzenia w odniesieniu do innych dokumentów niewymienionych w §§ 2 lub 3 tego rozporządzenia wyłączenie przedmiotowe stosowania ustawy Pzp nie dotyczy.

Przejdź do góry strony