Zasady przedstawiania zaświadczeń o niekaralności za przestępstwa w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający ma prawo żądać od wykonawców dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Zakres dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawców został określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 645).

Zgodnie z §1 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zamawiający może żądać aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 -8 ustawy.

Brzmienie powyższego przepisu ustanawiając możliwość żądania przez zamawiającego wyłącznie jednego z ww. dokumentów nie określa precyzyjnie, który z dokumentów wykonawca jest obowiązany przedstawić w sytuacji, gdy osoba określona przepisem art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy pochodzi z innego kraju. Użyte wyrażenie "albo" wskazuje na równoważność obu dokumentów. Tym samym, wybór dokumentu potwierdzającego niepodleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, będzie należał do wykonawcy. Przyjęcie powyższego oznacza iż, w sytuacji, gdy treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiada dosłownie treści §1 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, wówczas wymóg potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi jeden z dokumentów tzn. informację z Krajowego Rejestru Karnego, czy też zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia danej osoby.

Powyższe nie wyklucza jednak możliwości precyzowania przepisów rozporządzenia. Tym samym, zamawiający może dokładnie wskazać w specyfikacji istotnych warunków zamówienia okoliczności w jakich wykonawca powinien złożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego a w jakich inny dokument na potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. W przypadku osób posiadających polskie obywatelstwo, w opinii Urzędu powinien to być jednak zawsze dokument z Krajowego Rejestru Karnego. Natomiast w stosunku do osób nieposiadającyh polskiego obywatelstwa zamawiający może ograniczyć wybór wykonawcy żądając zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia określonej osoby. W takiej sytuacji nie przedstawienie wymaganego dokumentu np. poprzez zastąpienie go informacją z Krajowego Rejestru Karnego będzie skutkowało wykluczeniem wykonawcy z prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy).

Ustalenie kraju, z którego wykonawca obowiązany jest uzyskać wymagane przez §1 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego wymaga możliwie precyzyjnego ustalenia użytego przez ustawodawcę pojęcia "kraj pochodzenia". Rozporządzenie posługując się tym pojęciem nie definiuje go. Nie definiuje pojęcia tego również ustawa - Prawo zamówień publicznych. Tym samym, punktem wyjścia dla poprawnego zinterpretowania pojęcia "kraj pochodzenia" powinny stać rozwiązania przyjęte w odrębnych przepisach prawa.

Pojęcie "kraj pochodzenia" zostało zdefiniowane w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej1) (Dz. U. z 2003 r. Nr 128, poz. 1176 z zm.). Zgodnie art. 2 pkt 9 przedmiotowej ustawy kraj pochodzenia to państwo, którego obywatelem jest cudzoziemiec, a w przypadku cudzoziemca, którego obywatelstwa nie da się ustalić lub który nie posiada obywatelstwa żadnego państwa - państwo, w którym stale zamieszkuje.

Jeżeli zatem wykonawca w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy zobowiązany został przez zamawiającego do złożenia odpowiedniego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia danej osoby powinien brać pod uwagę państwo, którego obywatelstwo posiada określona osoba. Dopiero w sytuacji kiedy nie da się ustalić obywatelstwa określonej osoby lub gdy taka osoba nie posiada obywatelstwa żadnego państwa, wówczas bierze pod uwagę państwo, w którym stale zamieszkuje. Jeżeli taki dokument lub zaświadczenie nie jest wydawane w danym kraju, można je zastąpić oświadczeniem złożonym przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju pochodzenia określonej osoby (§2 ust. 2 rozporządzenia).

Przejdź do góry strony