Wyłączenie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych do nabywania własności i innych praw do nieruchomości

Zgodnie z treścią art. 4 pkt 3 lit. i) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177), przepisów ustawy nie stosuje się do nabywania własności i innych praw do nieruchomości. Z powyższego zapisu jednoznacznie wynika, że nabywanie własności nieruchomości wyłączone zostało spod stosowania ustawy. Ustawodawca nie doprecyzował jednak pojęcia "inne prawa do nieruchomości" dlatego interpretacja tego artykułu może budzić wątpliwości w kwestii jego zakresu - czy obejmuje on wyłącznie prawa rzeczowe inne niż własność, czy także prawa o charakterze obligacyjnym.

Lege non distinquente, skoro sama ustawa nie dokonuje rozróżnienia charakteru praw, w opinii Urzędu Zamówień Publicznych przyjąć należy, iż chodzi tutaj zarówno o rzeczowe jak i obligacyjne prawa do nieruchomości.

Jedną z przesłanek uchwalenia ustawy - Prawo zamówień publicznych było pełne dostosowanie prawa polskiego w zakresie zamówień publicznych do prawa unijnego, dlatego dokonując interpretacji powyższego artykułu, należy sięgnąć również do regulacji unijnych w tym zakresie. W prawie unijnym obrót nieruchomościami nie podlega pod przepisy dotyczące swobody przepływu towarów, w związku z tym regulacje dotyczące tego przedmiotu nie zostały zawarte w Dyrektywie Rady z dnia 14 czerwca 1993r. dotyczącej koordynacji procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy (93/36/EWG) lecz w Dyrektywie Rady z dnia 18 czerwca 1992r. dotyczącej koordynacji procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych na usługi (92/50/EWG). Zgodnie z art.  1 a) iii) powyższej dyrektywy "zamówieniami publicznymi na usługi są umowy o charakterze majątkowym, zawierane pomiędzy usługodawcą a zamawiającym w formie pisemnej, z wyłączeniem umów, których przedmiotem jest, bez względu na sposób finansowania, nabycie, najem lub dzierżawa gruntów, istniejących budynków i innych nieruchomości lub praw do nich." Ponadto, zgodnie z pkt 26 preambuły Dyrektywy Rady z dnia 14 czerwca 1993r. dotyczącej koordynacji procedur udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji (93/38/EWG),  "umowy dotyczące nabycia, najmu lub dzierżawy nieruchomości lub praw do nich wykazują cechy powodujące, iż stosowanie do nich przepisów o zamówieniach nie jest właściwe."

Jak wynika z zacytowanych zapisów dyrektyw, wyłączeniu podlegają zamówienia, których przedmiotem jest nabycie praw do nieruchomości, zarówno rzeczowych jak i obligacyjnych.

Przejdź do góry strony