Stosownie do postanowienia art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.)

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 7 ust. 2 ustawy Pzp czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. Wzmocnieniem przedmiotowej zasady jest art. 17 ustawy Pzp, który w ust. 1 nakłada obowiązek wyłączenia z postępowania osób, wobec których zachodzą przesłanki określone w tym przepisie, powodujące uzasadnioną wątpliwość co do ich bezstronności. W związku z powyższym osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, składają pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, pisemne oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w  ww. przepisie (art. 17 ust. 2 ustawy Pzp).

Należy podkreślić, iż przepis art. 17 ustawy Pzp odnosi się do czynności dokonywanych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i obejmuje okres od jego wszczęcia do dnia zakończenia. Do czynności wykonywanych w postępowaniu należy zakwalifikować konkretne działania przewidziane w przepisach ustawy Pzp, w tym w szczególności wykluczenie wykonawcy, odrzucenie oferty, wybór oferty najkorzystniejszej, czy tez wystąpienie z wnioskiem o unieważnienie postępowania.

Przepisy Ustawy Pzp nie określają expressis verbis momentu zakończenia postępowania. W opinii Urzędu Zamówień Publicznych zakończenie postępowania następuje wraz z ostatecznym wyborem oferty najkorzystniejszej, tj. wraz z upływem terminu do oprotestowania tej czynności lub też ewentualnie ostatecznym rozstrzygnięciem protestu wniesionego na tę czynność zamawiającego. W konsekwencji, podpisanie umowy nie stanowi czynności w postępowaniu, lecz następstwo postępowania zakończonego wyborem oferty wykonawcy, z którym umowa jest podpisywana. Tym samy, osoba, która wyłącznie podpisuje umowę w sprawie zmówienia publicznego nie jest zobowiązana do złożenia oświadczenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przejdź do góry strony