Sposób obliczenia terminu na wniesienie wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Ustawa - Prawo zamówień publicznych nie zawiera przepisów regulujących kwestię obliczania terminów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z odesłaniem z art. 14 prawa zamówień publicznych, do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Wobec takiego brzmienia art. 14 ustawy, obliczając terminy w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego stosuje się przepisy tytułu V Kodeksu cywilnego. Wyznaczając termin pamiętać należy, że zgodnie z art. 111 § 2 kc, jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Ponadto, termin powinien być obliczony z uwzględnieniem zasady wynikającej z art. 115 kc, czyli - jeżeli ostatni dzień danego terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (niedzielę lub święto) termin ten upływa dnia następnego.

Powyższe przepisy stosuje się do wyznaczenia terminu o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zdanie pierwsze przepisu art. 38 ust. 1 ustawy stanowi, iż wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W świetle zdania 1 cyt. przepisu, wykonawcy przysługuje uprawnienie do żądania wyjaśnienia treści SIWZ przed upływem terminu do składania ofert. To jednak kiedy wykonawca zwróci się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ nie pozostaje całkiem bez znaczenia. Zgodnie bowiem ze zdaniem drugim art. 38 ust. 1 ustawy, zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Tym samym, zamawiający ma obowiązek niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na złożony przez wykonawcę wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ o ile wniosek ten wpłynął w terminie określonym art. 38 ust. 1 ustawy. W przeciwnym przypadku zamawiający może, ale nie musi udzielać niezwłocznej odpowiedzi.

Należy zauważyć, iż cytowany przepis posługuje się określeniem "na mniej niż 6 dni", a więc prośbę o wyjaśnienie treści specyfikacji można wnieść nie później niż szóstego dnia przed terminem otwarcia ofert. Prośba wniesiona przez wykonawcę piątego dnia przed terminem składania ofert jest już bezskuteczna. Przy czym, ustalając ostatni dzień, w którym złożenie prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następuje z zachowaniem terminu, zamawiający nie bierze pod uwagę dnia otwarcia ofert.

Tytułem przykładu. W postępowaniu zamawiający wyznaczył termin składania ofert na dzień 30 stycznia. Przy obliczaniu terminu nie uwzględnia się tego dnia. Tym samym, pierwszym dniem upływu terminu będzie dzień 29 stycznia. Szóstym dniem przed terminem składania ofert będzie zatem 24 styczeń. Jeżeli w tym dniu wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści SIWZ, na zamawiającym spoczywa obowiązek niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Wniosek, który wpływa później (a więc 25 stycznia i później) należy traktować jako wniosek złożony po terminie, tj. złożony na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

Przejdź do góry strony