Radny oferentem

Przepis art. 2 pkt 11 ustawy - Prawo zamówień publicznych stanowi, iż wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Jednocześnie, przepis art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych wskazuje, iż o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie ci wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz potencjał ekonomiczny, także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Każdy wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, ma obowiązek złożyć oświadczenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu odpowiadające treści art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Przepis art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych określa katalog okoliczności, których powstanie skutkuje obligatoryjnym wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W wypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności określonej w tym przepisie zamawiający ma obowiązek wykluczenia wykonawcy z postępowania o zamówienie publiczne.

Wskazane w art. 24 ustawy okoliczności nie przewidują wykluczenia wykonawcy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w sytuacji, gdy pozostaje on w określonych stosunkach z osobami występującymi w postępowaniu po stronie zamawiającego. W szczególności, żadna z wymienionych w tym przepisie przesłanek wykluczenia nie dotyczy wykonawcy, ze względu na fakt, iż jest on radnym jednostki samorządu terytorialnego. Zatem, z punktu widzenia przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, nie ma przeszkód, by radny prowadzący działalność gospodarczą na terenie gminy, w której uzyskał mandat, mógł ubiegać się o zamówienie publiczne, złożyć ofertę, czy też zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Należy jednak pamiętać o ograniczeniach zawartych w innych aktach prawnych, w szczególności wynikających m.in. z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.).

Zgodnie z art. 24d ustawy o samorządzie gminnym, wójt nie może powierzyć radnemu gminy, w której radny uzyskał mandat, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej. Z przepisu tego wynika bezwzględny zakaz zawierania z radnym umów cywilnoprawnych, na podstawie których świadczyłby on pracę, przy czym zatrudnienie nie musi mieć charakteru pracowniczego. Tym samym, zakaz ten obejmuje również umowy zawierane w trybie prawa zamówień publicznych.

Identyczne ograniczenie przewiduje art. 23 ust. 5 ustawy o samorządzie powiatowym. Przepis ten prowadza zakaz powierzania przez zarząd powiatu lub starostę wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej radnemu powiatu, w którym radny uzyskał mandat.

Przejdź do góry strony