Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw został przekazany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 lutego 2016 r. projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw opracowany przez Ministerstwo Rozwoju został przekazany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów.

W wyniku uwag, zgłoszonych w toku uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, w przedłożonym projekcie nowelizacji ustawy Pzp, wprowadzono zmiany językowe i redakcyjno – prawne. Do projektu wprowadzono także zmiany merytoryczne, polegające w przeważającej części na doprecyzowaniu brzmienia wcześniej zaprojektowanych przepisów.

Treść projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, projekt uzasadnienia do ustawy wraz z pismem przekazującym projekt do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Przejdź do góry strony