Projekt nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych został skierowany do uzgodnień i konsultacji

Projekt ten przewiduje zmiany ustawy Pzp w zakresie niezbędnym do wdrożenia do polskiego porządku prawnego obligatoryjnych regulacji nowych dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady dot. zamówień publicznych, tj. dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE oraz dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE.

Przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju projekt w zakresie transpozycji postanowień unijnych w dużej mierze powiela rozwiązania przyjęte w projekcie nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych opracowanym przez Urząd Zamówień Publicznych i przyjętym przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 27 października 2015 r. Projekt przewiduje również regulacje niezwiązane z wdrożeniem nowych dyrektyw.

Treść projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw wraz z pismami przekazującymi projekt do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

Przejdź do góry strony