Informacje o dokumentach, jakie powinny zostać dołączone do odwołania

Poniżej zostały przedstawione wymagania formalne odwołania określone w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) które należy spełnić w celu prawidłowego wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

I Odwołanie zawiera:

 • imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);
 • nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego;
 • numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on zobowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku;
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;
 • określenie przedmioty zamówienia;
 • wskazania numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
 • wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca niezgodność z przepisami ustawy;
 • zwięzłe przedstawienie zarzutów;
 • żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;
 • wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;
 • podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;
 • wykaz załączników.

II Do odwołania dołącza się:

 1. dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;
 2. dowód przesłania kopii odwołania zamawiającemu;
 3. dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00